ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

 تمام وجوه نقدی یا غیرنقدی که به کارگر پرداخت می‌شود، باید مبنای محاسبه حق سنوات قرار گیرند.» 

0

کنعانی خبر داد؛

رای دیوان عدالت اداری به اعمال «حق السعی» در محاسبه سنوات/ مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار باید ملاک عمل کارفرمایان قرار گیرند.

دیوان عدالت اداری بنابه دادخواست سعید کنعانی بازهم بر محاسبه سنوات بر اساس حق السعی تاکید کرد.

سعید کنعانی به خبرنگار ایلنا، گفت: «مطابق با دادنامه شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارفرمایان مکلفند حق سنوات کارگران را بر اساس حق السعی کارگر محاسبه و پرداخت کنند.»

وی افزود: «بنابراین حق السعی تمام دریافتی‌های کارگر و جمیع عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار را دربرمی‌گیرد.»

کنعانی تصریح کرد: «از آنجا که اجرای رای مذکور واجد اهمیت است؛ لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ و با صدور دادنامه شماره ۲۱۰ با تاکید بر اجرای دادنامه یاد شده، محاسبه و پرداخت سنوات با رعایت دادنامه ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ را منطبق با قانون کار دانست.»

وی افزود: «بر این اساس، کارفرمایان مکلفند تمام مزایای پرداختی که با هر عنوان پرداخت می‌شود را ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات قرار دهند. در نتیجه مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار باید ملاک عمل کارفرمایان قرار گیرند؛ بدین معنا این دو ماده در بردارنده کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی هستند.»

کنعانی تضریح کرد: «به عبارت دیگر، رای یاد شده به معنای آن است که تمام وجوه نقدی یا غیرنقدی که به کارگر پرداخت می‌شود، باید مبنای محاسبه حق سنوات قرار گیرند.»

برگرفته از : https://www.ilna.newsسنوات

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی