ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

در سال نو، برای تمامی فعالان ارزشمنداقتصادی و نیروهای توانمند کاردرعرصه های تولید، سلامتی ، شادی وطراوت آرزومندیم:

0

سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است،آینده ای که امید داریم بهتر از گذشته باشد.نوروز از کهن آیین های این دیار دیرین است که  دل ها و جان های آدمیان را با شمیم و نسیم خوشش می نوازد. گذری است برای گذشتن از کهنه گی به نو شدن از کینه و نا شکیبایی به صلح و دوستی. نوروز نقطه عزیمت برای ورود به دنیایی عاری از نادرستی و نا راستی و آغازی است بر تمام پایان ها. در سال نو، برای تمامی فعالان ارزشمنداقتصادی و نیروهای توانمند کاردرعرصه های تولید، سلامتی ، شادی وطراوت آرزومندیم.

سایت اقتصادی ایران

http://eghtesadiiran.irhttps://eghtesadi1.irhttp://eghtesadiiran.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید