ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تشریح قوانین تامین اجتماعی برای بازگشت بیمه شده به کار:

0
سازمان تامین اجتماعی شرایط و قوانینی دارد که کارگر بعد از مدت تعلیق از کار (استعلاجی زایمان، خدمت سربازی و…) باید مجددا به کار خود برگردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در قرارداد کار هرگاه انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، و یا کارگاه به دلایلی قادر به ادامه فعالیت نباشد، تعلیق قرارداد کار به وجود می آید. پس از مرتفع شدن تعلیق، کارفرما مکلف است کارگر را به کار ســابق خود یا کار مشابه آن بازگرداند و چنانچه کارفرما از پذیرش کارگر تعلیقی سرباز زند، اخراج غیرموجه محسوب میشود و فرد مذکور میتواند به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه و از کارفرمای خود شکایت کند.

تعلیق قرارداد کار ممکن است بدون حقوق و مزایای کار و یا با حقوق و مزایای ایام تعلیق باشد. بعضا نیز تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت دستمزد و یا مقرری بیمه بیکاری از طرف سازمان تامین اجتماعی همراه میشود.

در ادامه درباره موارد مربوط به تعلیق قرارداد کار که با پرداخت مقرری بیمه بیکاری همراه است توضیح داده میشود:

الف) خدمت نظام وظیفــه: در طول مدت خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمیآید و پس از خدمت سربازی کارفرما موظف است کارگر را به کار سابق خود بازگرداند. کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به محل کار سابق خود مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را به کارفرما ارائه دهد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار گمارده شود. در صورتی که کارفرما از پذیرش کارگر پس از اتمام سربازی خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی است و کارگر میتواند ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت تشخیص وزارت کار مراجعه کند.

در صورت عدم بازگشت به کار، سازمان تامین اجتماعی موظف است در صورت وجود سایر شرایط، مقرری بیمه بیکاری را برای وی منظور کند. لازم به توضیح است که مدت خدمت نظام وظیفه جزو سوابق خدمت کارگر نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب میشود.

ب) اخراج غیرموجه کارگر: چنانچه کارگری بر اثر اخراج توسط کارفرما بیکار شود و این اخراج مورد تایید هیئتهای حل اختلاف وزارت کار قرار نگیرد، دوره اخراج تعلیق از کار محسوب میشود و کارفرما ضمن پذیرش بازگشت به کار کارگر، موظف است دستمزد دوران تعلیــق را بپردازد و حقبیمه دوره تعلیق را نیز به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در هر صــورت، چنانچه کارفرما از پذیرش وی خودداری کند وی میتواند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند.

ج) مرخصی استعلاجی، بارداری و زایمان: قرارداد کار در دوران مرخصی اســتعالجی، بارداری یا زایمان تعلیق میشــود. پس از پایان مرخصی مذکور، کارگر به کار سابق خود بازمیگردد. در دوره مذکور کارگر بیمه شــده از غرامت دستمزد (کمک هزینه) دوره بیماری و بارداری که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود، برخوردار میشود. چنانچه پس از دوره مرخصی استعلاجی یا زایمان، کارفرما از پذیرش کارگر خودداری کند، بیمه شده میتواند به هیئتهای حل اختلاف مراجعه کند و در صورتی که کارفرما از پذیرش وی امتناع ورزد از مقرری بیمه بیکاری بهره مند میشود.

د) حوادث غیرقابل پیش بینی: در مواردی که به واســطه قوه قهریه و یا بروز حــوادث غیرقابل پیشبینی، که وقوع آنها از اراده طرفین (کارفرما و کارگر) خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قســمت از کارگاه که تعطیل میشود به حال تعلیق درمی آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی جنگ و نظایر آنها تعطیل شود و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکارشده را در همان واحد بازسازیشده و مشاغلی که در آن به وجود میآید به کار اصلی بگمارد. بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتشسوزی و… بیکار میشوند، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

لازم به توضیح است که شرایط اســتحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل ۶ ماه سابقه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی و اخراج توسط کارفرماست که برای حوادث غیرمترقبه این شرایط لازم نیست.

چه عواملی باعث میشــود مقرری بیمه بیکاری قطع شود ؟

اشتغال به کار مجدد، عدم شــرکت در کلاسهای سوادآموزی و پایان دوره پرداخت مقرری، عدم پذیرش کار پیشنهادی متناسب با تخصص وی یا شغل مشابه، بازگشت به کار سابق، و یا قرار گرفتن جزو مستمری بگیران.

بیمه شده ای که بیکار شده است باید چه مراحلی را طی کند تا مقرری بیمه بیکاری وی برقرار شود؟

ابتدا به اداره کار منطقه مراجعه و طــرح دعوا کند. در این مرحله مسئله بیکاری وی در مراجع حل اختلاف مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که اخراج وی احراز شــود، بــه اداره کاریابی جهت تشکیل پرونده معرفی میشود.

اداره کاریابی طی نامهای اخراج بیمه شده را به شعبه سازمان تامین اجتماعی محل اعالم میکند و در صورت لزوم وی را نیز به نهضت سوادآموزی و فنی حرفهای معرفی میکند. سپس واحد امور فنی بیمه شدگان شعب سازمان تامین اجتماعی در صورت دارا بودن ســایر شرایط (داشتن سابقه لازم) مقرری وی را برقرار خواهد کرد.

بیمه شده ای که پس از استفاده از مرخصی بدون حقوق به محل کار مراجعه میکند ولی کارفرما از اشتغال او خودداری میورزد، میتواند به عنوان بیکار غیرارادی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند؟

بله، به دلیل آنکه طبق قانون کار، اشتغال کارگران هنگام استفاده از مرخصی بدون حقوق به حالت تعلیق درمی آید. بنابراین در صورت بیکاری، قطع رابطه آنها اخراج تلقی میشود و میتوانند از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شوند.

آیا مدتی که کارگران از مقرری بیمه بیکاری اســتفاده میکنند جزو سوابق کار کارگاهی منظور میشود؟

براساس تبصره یک ماده ۲ قانون بیمه بیکاری (مستند به تبصره ۲ ماده ۶ این قانون) مدت تعلیق قرارداد کار ناشی از استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری صرفا جزو سوابق پرداخت حق بیمه برای بازنشســتگی، فوت و ازکارافتادگی کلی محسوب میشود و از آن استناد قانونی مبنی بر احتساب این مدت جزو سابقه کار کارگر در کارگاه برداشت نمیشود.

سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور احکام بازنشستگی برای تعدادی از کارگران یک واحد کارگری کرده که منتهی به قطع رابطه کارگران با کارفرما شده است. بعد از چند ماه سازمان با این استدلال که کارگران واجد شرایط بازنشستگی نبوده اند، احکام بازنشستگی آنان را لغو کرده است. تکلیف چیست؟

آیا کارفرما باید آنان را به کار بازگرداند؟ وقفه ای که در رابطه کاری و مزدی بین کارگران و شرکت در ارتباط با اقدام ســازمان تامین اجتماعی ایجاد شده از نوع تعلیقی است که اراده کارفرما در آن دخالتی نداشــته است. بنابراین در این زمینه در اجرای مفهوم مخالف ماده ۲۹ قانون کار صدور رای بابت حق السعی ایام تعلیق فاقد وجهه قانونی است. ولی با توجه به وقفه ایجادشده بهعنوان تعلیق به دلیل تحقق نیافتن بازنشستگی، بازگشت به کار کارگران با استرداد وجوه دریافتی بابت سنوات خدمت و حفظ سابقه کار قبلی انجام خواهد شد.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی