ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

حوادث ناشی از کار و راه های پیشگیری از آن:

0

مهندس محمدعلی جنانی؛ مدیرکل امور فنی مستمری ها.

توجه و شناخت کامل از چگونگی بروز حوادث ناشی از کار و راه کارهای پیشگیری و کاهش آن  به دلیل اهمیت صیانت از نیروی انسانی  و آثارسوء به جا مانده از آن و همچنین بار مالی ارائه حمایت های بلند مدت ازکارافتادگی و فوت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
با عنایت به بررسی های به عمل آمده و نتایج حاصل مشخص گردیده است در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و مدیریت واحدهای تولیدی خصوصاً در روزهای تعطیل به دلیل عدم حضور مجریان و مدیران مربوط وقوع حوادث ناشی از کار به طور چشمگیری افزایش داشته است و در این راستا ریاست محترم جمهوری طی بخشنامه شماره ١٢٩٨٩٠/ ۵٣٨۵٣ مورخ ١٩ /١٠/ ١٣٩۵ به منظور افزایش سرعت هماهنگی در مدیریت بحران حوادث، جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و افزایش ایمنی واحدهای تولیدی، تاکید بر انجام اقداماتی نموده که اهم آنها به شرح ذیل می باشد :
١- مدیران واحدهای تولیدی، مدیران واحدهای بهره برداری و نیز رده های بعدی (مانند مدیران و روسای بهره برداری، HSE و عناوین مشابه سازمانی) و همچنین کلیه رده های مدیریتی اجرای پروژه های بزرگ عمرانی (کارفرمایی، پیمانکاری و غیره) – برای واحدهایی که طبق بند (٣) این بخشنامه اعلام خواهد شد- لازم است به طور تمام وقت در محل خدمت خود حضور داشته باشند. همچنین ضروری است حضور تمام وقت در محل خدمت در ابلاغ انتصاب آنها ذکر شود و اکیداً از انتصاب مدیرانی که به هر دلیلی قادر به حضور دائمی در محل خدمت خود نیستند (به اصطلاح مدیران پروازی) و یا مدیرانی که در بیش از یک پروژه مسئولیت اجرایی دارند، خودداری شود. استفاده از مدیران محلی و بومی در شرایط مدیریتی و تخصصی مشابه دارای اولویت است.
٢- حتی المقدور اقدامات مخاطره آمیز (ریسک دار) اجرایی و یا تعمیراتی در روزهای تعطیل انجام نشود. در صورت ضرورت انجام اقدامات مزبور در روزهای تعطیل، حضور مدیران اجرایی پروژه یا مدیر مجتمع و یا معاون ارشد وی و همچنین مدیر بهره برداری یا فنی (با عناوین مشابه) در محل کار ضروری است و این عملیات با نظارت مستقیم آنها انجام شود.
همچنین ضروری است در روزهای تعطیل مدیر مجتمع و مدیر بهره برداری (یا عناوین مشابه) همزمان به مرخصی نروند و در دسترس و نزدیک محل خدمت خود باشند. در مورد طرح های بزرگ در صورت تداوم فعالیت در روزهای تعطیل، حضور یکی از رده های مدیریتی فنی الزامی است و چنانچه مدیران مذکور به لحاظ ماهیت وظایف و مسئولیت ها مجبور به خروج از محدوده کاری باشند، موظفند فرد مشخصی را در غیاب خود برای انجام وظایف خود معرفی نمایند.
٣- کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با واحدهای تولیدی خطرپذیر (پرریسک) در حوزه های نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، واحدهای شیمیایی، صنایع سنگین فلزی و پروژه های بزرگ عمرانی دولتی و غیر دولتی (وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون، کار و رفاه اجتماعی) موظفند مشخصات واحدهای تولیدی دولتی و غیر دولتی مشمول این بخشنامه، سطوح و گستره اقدامات خطرپذیر (ریسک دار) واحدهای عملیاتی یا تعمیراتی و نحوه برخورد با واحدهای متخلف را تعیین نمایند.
۴- کلیه واحدهای تولیدی مشمول این بخشنامه موظفند تا پایان سال ١٣٩۵ نسبت به تعیین تکلیف مدیرانی که در حال حاضر به صورت غیر مستمر و پروازی در محل کار خود حاضر می شوند و یا در بیش از یک پروژه مسئولیت اجرایی دارند، اقدام نمایند.
۵- کلیه واحدهای تولیدی مشمول این بخشنامه موظفند نسبت به ارتقای سطح ایمنی اجرای
فعالیت ها با افزایش بازدیدهای دوره ای، انجام بازبینه های (چک لیست های) ضروری، اعمال نظارت های قانونی بر فعالیت های شرکت پیمانکار، اجرای فرآیند خود کنترلی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به صورت دوره ای و در بازه زمانی مناسب، تسریع در استانداردسازی، بهسازی و نوسازی قطعات و تجهیزات فرسوده و معیوب، توسعه و گسترش عملکرد واحدهای کنترل کیفیت، اجرا و به کارگیری استانداردهای مرتبط با صنعت و ارائه آموزش های کاربردی به کارکنان اقدام نمایند.

منبع : http://www.tamin.ir/News/Item/37161/2/37161.html

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی