ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اول نقشه راه بعد شروع کار:

0

یکی از مهم ترین مواردی که در بحث کسب و کار به آن کمتر پرداخته شده است داشتن طرح توجیهی در پروژه های تجاری هست چرا که اهمیت داشتن طرح های توجهی در پروژه در هر ابعادی بسیار مهم هست و بهمین دلیل است که با داشتن طرح توجیهی یا “نقشه راه “پروژه های اقتصادی بسیار راحت تر اجرا می گردد و درصد خطاهای پروژه های اقتصاد به مراتب پایین تر می آید.
نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار باید گویا و واضح باشد و اهداف کسب و کار را به صورت کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید
و ابعاد پروژه های اقتصادی صرف نظر از بزرگی یا کوچکی آنها ، تاثیری در اجرای طرح های توجیهی ندارند و برای داشتن یک پروژه موفق تنها داشتن یک طرح توجهیی کافی است که همه ابعاد پروژه در آن در نظر گرفته شود و باید به این توجه داشت که همه کسب و کار های موفق طرح های توجیهی بسیار قوی دارند،
طرح های توجیهی فنی و مالی ، راه رسیدن به موفقیت را در هر نوع کسب و کاری کوتاهتر می کنند به این علت که شما قبل از ورود به هر پروژه اقتصادی نقشه کاملی از راهی که شما در پیش رو خواهید داشت و پستی و بلندی های راه را به شما اطلاع خواهد داد بنابراین طرح توجیهی مجموعه مطالعاتی است که میتواند احتمالاتی که در آینده رخ میدهد را پیشبینی کند. همچنین میزان موفقیت پروژه در طرح توجیهی توصیف میشود. این طرح به تمامی سوالات و درخواست هایی که در مورد ایده و فکر جدید وجود دارد، پاسخ می‌دهد. یک طرح موثر می‌تواند در مورد تصمیم‌گیری پیشبرد ایده طراح یا ایده‌پرداز، موثر باشد.
یکی از مهم ترین مواردی که در بحث کسب و کار به آن کمتر پرداخته شده است داشتن طرح توجیهی در پروژه های تجاری هست چرا که اهمیت داشتن طرح های توجهی در پروژه در هر ابعادی بسیار مهم هست و بهمین دلیل است که با داشتن طرح توجیهی یا “نقشه راه “پروژه های اقتصادی بسیار راحت تر اجرا می گردد و درصد خطاهای پروژه های اقتصاد به مراتب پایین تر می آید.
نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار باید گویا و واضح باشد و اهداف کسب و کار را به صورت کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید
و ابعاد پروژه های اقتصادی صرف نظر از بزرگی یا کوچکی آنها ، تاثیری در اجرای طرح های توجیهی ندارند و برای داشتن یک پروژه موفق تنها داشتن یک طرح توجهیی کافی است که همه ابعاد پروژه در آن در نظر گرفته شود و باید به این توجه داشت که همه کسب و کار های موفق طرح های توجیهی بسیار قوی دارند،
طرح های توجیهی فنی و مالی ، راه رسیدن به موفقیت را در هر نوع کسب و کاری کوتاهتر می کنند به این علت که شما قبل از ورود به هرپروژه اقتصادی نقشه کاملی از راهی که شما در پیش رو خواهید داشت و پستی و بلندی های راه را به شما اطلاع خواهد داد بنابراین طرح توجیهی مجموعه مطالعاتی است که میتواند احتمالاتی که در آینده رخ میدهد را پیشبینی کند. همچنین میزان موفقیت پروژه در طرح توجیهی توصیف میشود. این طرح به تمامی سوالات و درخواست هایی که در مورد ایده و فکر جدید وجود دارد، پاسخ می‌دهد. یک طرح موثر می‌تواند در مورد تصمیم‌گیری پیشبرد ایده طراح یا ایده‌پرداز، موثر باشد.
یک طرح توجیهیFeasibility Study Report می بایست شامل:مطالعات بازار، توجیه پذیری فنی و تجزیه تحلیل مالی باشد
۱- تجزیه و تحلیل مالی یا Financial Analysis ، به منظور بررسی و آنالیز ابعاد مختلف مالی و سودآوری طرح توجیهی صورت می‌گیرد.
۲- مطالعه بازار یا Market Study که در آن ابعاد مختلف بازار محصولِ طرح توجیهی بررسی می‌شود. این ابعاد عبارتند از کمبود، بازار هدف، عرضه، تقاضا و …
۳- توجیه‌پذیری فنی یا Technical Feasibility ، به منظور بررسی ابعاد فنی طرح توجیهی همچون فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزاتِ تولید و ساختار اجرائی طرح انجام میشود.

وحید سلیمی

منبع : http://www.asianews.ir/2017/11

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی