0

آمایش اسم مصدر آمودن و آماییدن به معنای در هم کردن،آماده کردن،آراسته کردن و مستعد…ادامه

1 2 3 175