%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
0

در فرهنگنامه مفاهیم پولی و  بانکی(خلعتبری، ۱۳۷۱) توسعه مالی مترادف با تعمیق دارایی مالی دانسته …ادامه

1 2 3 22