0

فارس خبر می‌دهد: افزایش شکاف طبقاتی در سه سال اخیر/ فقرا فقیرتر شدند. آمار ضریب…ادامه

1 2 3 58