0

اسناد بازرگانی چیست؟ کلیه اسنادی که در داد وستدهای روزانه بین بازرگانان واشخاص بکار می…ادامه