جستجو در : شیمیائی

0

ماده سیاه رنگی که از صخره ها می جوشید و به آن «روغن سنگ» می…ادامه

0

گاز مایع (LPG) یا Liquefied Petroleum Gas گاز مایع که بصورت مخفف LPG نامیده می…ادامه