جستجو در : خانواده

0

زنی که در محل زندگی شوهر زندگی نکند، در اصطلاح ناشزه است و نفقه ندارد.…ادامه