ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تا چه حد پیگیرنحوه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری می باشد؟!!!

0

سایت اقتصادی ایران – مثلی است که می گوید: سالی که نکوست ازبهارش پیداست ! . سامانه الکترونیک کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ، مدتها است که به روزرسانی نشده است !

افرادی که به نمایندگی ازکارگران بازنشسته قبول مسئولیت نموده تا ازمنافع بازنشستگان کارگری دفاع نمایند، گویا خودنیازبه حمایت شدید دارند !!!

عدم ارتباط با همکاران بازنشستگان کارگری ازطریق سامانه کانون عالی بازنشستگان کارگری که تنها وسیله ارتباطی آنان با این بازنشستگان می باشد،گویای این واقعیت است که شاید به جهت کهولت ، این نمایندگان بازنشستگان کارگری دچارنوعی افسردگی شدید گردیده اندکه حتی رغبتی به بروزرسانی وبسایت خبری کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ازخود نشان نمی دهند تا چه رسد که بخواهند، درخصوص اخبارفعالیتهای همکاران بازنشستگان کارگری خود(که موجب رضایتمندی بیشتربازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی رافراهم می سازد)، اطلاع رسانی نمایند!!!

ازاین بی رغبتی مسئولان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی وبا این روحیه ضعیف انتظارپیگیری (نحوه افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر وغیرحداقل بگیردرسال ۱۴۰۳ )بعید بنظر می رسد!!! مگراینکه به خودالقاء نمایند که خدمت به همکاران بازنشسته خود، ارتباطی به افزایش سن آنان نداشته وهرقدرکه بخواهند درجهت رفاه آنان گام بردارند وموجبات رضایتمندی آنان را فراهم سازند مسلما” موجبات خشنودی واحساس مفیدبودنشان برخودآنان نیرآشکارخواهد گشت که این تلاشها سبب آسایش فکری ونیزروحی آنان را درپی دارد.

مسئولان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اگر ازطریق سامانه الکترونیکی این کانون ، مهمترین اخبارفعالیتهای خودراکه درجهت افزایش رفاه وتامین معیشت بازنشستگان کارگری انجام داده اند،اطلاع رسانی نمایند، مطمئنا” شاهد شادابی روزافزون همکارانشان که ایام میانسالی ونیزکهنسالی را طی می نمایند، خواهندبود.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار