ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد:

0

سایت اقتصادی ایران : نتایج مذاکرات مزدی شورای عالی کارازقبل برای همه کارشناسان قابل پیش بینی بود.

ترکیب مثلث تشکیل دهنده شورای عالی کار به نحوی است که اگردوضلع تشکیل دهنده مثلث این شورا باهم اتفاق نظرداشته باشند، نظرضلع سوم بی تاثیرخواهد بود.

بجهت اینکه دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کارگری بخش دولتی ونماینده کارفرمایان بخش خصوصی درمورد میزان افزایش حقوق کارگران همسو وهم نظر بودند.

مشکل دراجزاء تشکیل دهنده شورای عالی کار است که بایستی درترکیب آن تغییراتی انجام گیرد.

حضورفعال نمایندگان بازنشستگان کارگری( که نتایج این مذاکرات مزدی برای آنان تعیین کننده است) بسیارضروری است. درغیر این صورت ، حضورنمایندگان کارگری شورای عالی کاربعنوان ضلع ضعیف دراین شورا تاثیرگذار نخواهد بود.

تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری.

asdasd

حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، در جلسه شب ۲۸اسفندماه ۱۴۰۲شوررای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ که تا ساعتی پس از بامداد در جریان بود، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده‌اند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند.

ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست.

گویا دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است.

اخبار حاکی از این است که گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است.

برگرفته از : https://www.ilna.ir

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار