ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چگونه کارفرمائی مشمول دریافت سهام عدالت گردید ولی کارگران آن ازدریافتش محروم گردیدند؟!!!

0

سایت اقتصادی ایران : می گویندهدف از پرداخت سهام عدالت به اقشار کم‌درآمد، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی آنهاست. این تعریف صحیح بوده وشکی درصحیح بودن آن نیست!

اما موضوع درمدیریت ونحوه صحیح واگذاری سهام عدالت می باشد که این مسئله جای سئوال دارد! که آیا درهنگام واگذاری سهام عدالت ، مدیریت درستی انجام گرفته است؟!!!

اگراندک بررسی درخصوص این واگذاری سهام صورت گیرد ، مشخص خواهد گردید که کاملا” آشکار است که واگذاری سهام عدالت با آن تعریفی که ارائه شده همخوانی ومطابقت ندارد!

برای نمونه شخصی کارخانه داروکارفرما که درهنگام توزیع سهام عذالت بازنشسته بود مشمول دریافت سهام عدالت گردید وهم اینک ازمزایای آن برخوردار است ! این درحالی است که کارگران این کارفرما بجهتی که حقوق بگیربخش خصوصی بودند مشمول دریافت سهام عدالت نگردیده و توزیع سهام به آنان به مرحله بعدی واگذاری،منوط گردید.

کارفرمای این کارگران همچنان ازمزایای سهام عدالت استفاده می نماید ،درحالی که این کارگران که اکنون بیشتر آنان دربازنشستگی بسر می برند ، همچنان روزهای خودرا درانتظار دریافت سهام عدالت سپری می نمایند.

ازآنجائیکه مشت نمونه خروار است ! می توان نتیجه گرفت که درهنگام واگذاری سهام عدالت ، دقتهای لازم انجام نگرفته وبعبارتی مدیریت درستی درهنگام واگذاری سهام عدالت صورت نگرفته است.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار