ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چرابخشنامه پرداخت عیدی بازنشستگان کارگری بادستورالعمل پرداخت عیدی کارگران شاغل مطابقت ندارد؟!!!

0

سایت اقتصادی ایران : پس ازمدتها انتظار، سرانجام بخشنامه پرداخت عیدی بازنشستگان کارگری صادرشد، علیرغم درخواستهای مکرراین بازنشستگان، که عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری بایستی مطابق عیدی بازنشستگان کارگران شاغل منظورگردد، ولی این واقعیت محقق نگردید!

با صدوراین بخشنامه انتظار می رود که عیدی بازنشستگان کارگری همانند سالهای قبل مشابه عیدی بازنشستگان کارمندان دولت پرداخت گردد!

اما اگرمسئولان سازمان تامین اجتماعی همان امتیازاتی را که بازنشستگان کارمندی ازآن برخوردارند را برای بازنشستگان کارگری منظورنمایند ، شاید بتوان این مسئله عدم پرداخت یکسان عیدی بازنشستگان کارگری با کارگران شاغل را بطریقی نادیده گرفت !

اما واقعیت موضوع چیز دیگری است! وآن اینکه بازنشستگان کارگری فقط ازنظر دریافت عیدی بابازنشستگان دولنی مشابهت دارند ونه ازنظردیگرامتیازات آن!

امید است که درجهت رفع تبعیضات وارده به بازنشستگان کارگری اقدامات عاجلی صورت گیرد که بازنشستگان کارگری نیز همانند بازنشستگان کارمندی بتوانند ازامتیازات مشابهی برخوردارشوند.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار