ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

خدمات درمانی برای همه بازنشستگان بطوریکسان است، چرا درحقوق دریافتی آنان تفاوت چشمگیر وجوددارد؟!

0

سایت اقتصادی ایران : اظهارات رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی که بیانگرنظرات اقشاری ازمشمولان تامین اجتماعی که ازبالاترین دریافت کنندگان حقوق می باشند ، حکایت ازآن دارد که ایشان با داشتن چنین نظریاتی خواهان هرچه بیشتر فاصله حقوقی بین حداقل بگیران ونیز حقوق بگیران سایر سطوحی می باشند که حقوق دریافتی آنان بسیارنزدیک به حداقل بگیران می باشد.

البته این اظهارات گاها” ازجانب مسئولان کانون بازنشستگان کارگری مشمول قانون تامین اجتماعی نیز به کرات شنیده شده است واین اظهارات  مسئولان هردوکانون کارمندی وکارگری بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی به دورازرعایت عدالت مزدی است !

بایستی اضافه شود که اکثر بازنشستگان کارگری حداقل بگیر ونیز بسیاری ازدریافت کنندگان سایر سطوح مزدی به حداقل بگیز نزدیک می باشند وافزایش درصد یکسان برای همه حقوق بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی موجب  اختلاف بیشتر بین حقوق بگیران حداقل بگیرواکثریت بگیر رافراهم می نماید ! که این وضعیت باعث فقیرشدن اقشارحداقل بگیر ونیز سایر سطوح بازنشستگان کارگری که ازنظرحقوقی وضعیتی نزدیک به بازنشستگان حداقل بگیر را دارند می گردد.

البته مسئولان هردوکانون کارمندی وکارگری مشمول سازمان تامین اجتماعی ، نگران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی ازطریق دریافت حق بیمه می  باشند ! ولی ازآین موضوع بی خبرند که فلسفه ایجاد سازمان تامین اجتماعی درهرکشوری تأمین مصالح عمومی جامعه و ایجاد تعادل نسبی بین طبقات اجتماعی است.

برقراری عدالت مزدی وتامین آسایش ورفاه بیمه شدگان نیزازجمله وظایف سازمان تامین اجتماعی می باشد!

ازآنجائیکه حدمات درمانی برای همه بیمه شدگان مشمول سازمان تامین اجتماعی به طوریکسان اعمال می شود وازهرگونه تبعیضی دراین موارد ممانعت می گردد ، ضرورت دارد درافزایش حقوق نیز این عدالت نیز برقرارگردد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار