ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

منوی تسهیلات مستمری بگیران درسامانه سازمان تامین اجتماعی مجددا” قابل مشاهده وبرای ادامه ثبت تسهیلات جهت برگزیدگان قرعه کشی دریافت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی مهیا می باشد:

0

مژده :به اطلاع می رسد منوی تسهیلات مستمری بگیران درسامانه سازمان تامین اجتماعی که دچاراختلال گردیده بود،رفع مشکل گردیده وهم اینک قابل مشاهده وبرای ادامه ثبت تسهیلات جهت برگزیدگان قرعه کشی دریافت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی مهیا می باشد، برگزیدگان مذکورجهت ادامه ثبت تسهیلات به سامانه : https://eservices.tamin.ir  مراجعه نمایند.

سایت اقتصادی ایران

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید