ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

پیش به سوی یک تصمیم تاثیرگذارجهت بازنشستگان کارگری:

0

اکنون که به پایان نیمه اول سال۱۴۰۲ ودرحال آغاز به نیمه دوم  این سال ۱۴۰۲ قرارداریم، وتا آغازسال جدید چندماهی بلقیمانده است،بایستی دراندیشیه میزان ونحوه پرداخت مبلغ عیدی پایان سال برای بازنشستگان کارگری باشیم.

شاید عده ای تصورنمایند که صحبت ازمسئله عیدی بازنشستگان کارگری کمی زودباشد، بایستی اذعان شودکه هرساله بطورمکرردرخواست میشود که باتوجه به اینکه بازنشستگان کارگری درقبل ازبازنشستگی کارگربوده ومشمول دریافت عیدی کارگری بوده اند ، توجهی ننموده وهمچنان به پرداخت عیدی کارمندی برای این بازنشستگان اقدام می نمایند ووقتی علت جویا شود، همان جواب تکراری همیشگی ارائه میشود که بجهت اینکه عیدی وپاداش کارگری مشمول اخذبیمه نبوده بنا براین نمی توان به بازنشستگان کارگری مطابق کارگران شاغل عیدی اختصاص یابد!شاید به ظاهر برای بعضی جواب قانع کننده ای باشد!!! اما برای این کاربایستی چاره ای اندیشید اگرمشکل اخذ حق بیمه ازعیدی وپاداش کارگری است که تاکنون انجام نگرفته وچنین تناقضی را ایجاد نموده ویا موضوع چیزدیگری است؟! اگربا اخذ حق بیمه ازعیدی وپاداش کارگری این مسئله حل می شودپس بایستی ازهم اکنون تصمیماتی راجهت اخذ حق بیمه ازعیدی وپاداش کارگری اتخاذ نمود تا شاید این کارگران شاغل که درآینده  نزدیک بازنشسته خواهند گردید، بتوانند به‌جای دریافت عیدی کارمندی ازمزایای عیدی کارگری برخوردار گردند. اما پرواضح است که عدم اخذ حق بیمه ازعیدی وپادش کارگری نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای اختصاص عیدی کارمندی به‌جای عیدی کارگری برای بازنشستگان کارگری باشد. سازمان تامین اجتماعی منابع درآمدی دیگری غیرازدریافت حق بیمه دراختیاردارد که بتواند به آسانی ازعهده پرداخت عیدی کارگری به‌جای عیدی کارمندی برای بازنشستگان کارگری برآید وبه این وسیله موجبات شادی وخرسندی این بازنشستگان کارگری را فراهم نماید. بنا براین پیش به سوی یک تصمیم مهم وتاثیرگذار جهت تخصیص عیدی کارگری برای بازنشستگان کارگری درسال جدید!

سایت اقتصادی ایران

https://eghtesadi1.ir

 

 

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید