ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

نقش قراردادهای موقت کاردرکاهش تشکیل خانواده وکاستی جمعیت:

0

سایت اقتصادی ایران – شاید برای عده ای این پرسش مطرح شودکه کاهش تشکیل خانواده وکاستی روبه افزون جمعیت چه ارتباطی با قراردادهای موقت کار می تواند داشته باشد؟! بایستی اذعان کرد مشکل کاهش تشکیل خانواده دربین جوانان ونیز کاستی روبه افزایش جمعیت اززمانی آغازگردید که موضوع قراردادهای دائمی (ثابت) لغو وجایگزینی قراردادهای موقت مطرح گردید.

هرجوانی قبل ازتشکیل خانواده نیاز به منبع درآمد مشخص وقابل اطمینانی راجهت تامین هزینه های خودونیزخانواده خویش رادارد که امکانات آن قبل ازایجادقراردادموقت کارفراهم بودوجوانان با اتکاء به داشتن قراردادهای دائم اقدام به ازدواج وتشکیل خانواده می کردند. آسوده‌خاطر بودند که خطربیکاری ونداشتن درآمدچهت گذران زندگی خودوخانواده شان آنان را تهدید نمی کند.به همین دلیل رفته رفته موجب افزایش زندگی های مشترک ونیزافزایش فرزندان بیشتررا موجب می گردید. اما بتدریج وضعیتی درجامعه فراهم گردید که منافع کارفرمایان برمنافع نیروهای کارارجحیت پیدانمودواین موضوع بنحو ناشیانه ای نادیده انگاشته گردید که همین موضوع قراردادهای موقت چه آثارمخربی برآینده یک چامعه می تواند به‌جای بگذارد. متأسفانه قبل از مطرح کردن قراردادهای موقت هیچکس به این موضوع نمی اندیشید ،زمانی که چنین قراردادی به مرحله اجراء قرارگیردچه آثارزیانباروغیرقابل جبرانی رامنجر می گردد! فقط منافع کارفرما موردنظربود! اما امروزه بسیاری به این مشکل اعتراف نموده وافزایش ازدواج وتشکیل خانواده را درلغو قراردادهای موقت وبرقراری قراردادهای دائم وثابت می دانندکه اگراین وضعیت فراهم گردد نه فوری بلکه بتدریج موجب افزایش ازدواح ودرنتیجه افزایش جمعیت خواهد گردید.

https://eghtesadi1.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید