ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

ازچه کسی بایدتشکرکرد؟!

0

امروزه خیلی ها ممکن است بیادنداشته باشندویا اصلا”ندیده باشند، درگذشته که سیستم بانکی به‌صورت سنتی بودتمامی دادوستد به شکل پرداختهای نقدی وبا اسکناس صورت می گرفت وبراین اساس هنگام دادوسند اختلافاتی رابین فروشنده وخریدارایجاد می نمود. فروشنده هنگام دریافت اسکناس آن را بطورکامل مورد بازبینی قرارمی داد ،اگراسکناس سالم وواقعی بود، کالاراتحویل می دادواگرناسالم (مثلا” یک گوشه پاره شده بود) ازتحویل کالاخودداری می نمود. عده ای ازفروشندگان ونیز ارائه دهندگان کالا وخدمات دستگاه تشخیص اسکناس جهت تشخیص اسکناسهای دریافتی ازمشتریان دراختیارداشتند تا درهنگام دریافت اسکناس ، اسکناس تقلبی به آنان تحویل نشود. مردم همواره علاوه براسکناس،پول خرد نیز درجیب خود قرارمی دادند تا اگرفروشنده ویا ارائه دهنده خدمات پول خرد مطالبه می نمود، بتوانند نسبت به تسویه آن اقدام  نمایند. اکثرا” که این پول خرد را درجیبهای خود قرار میدادند پس ازمدتی این جیبها سوراخ می شدواگربموقع متوجه سوراخ شدن آن واقدام به تعمیرش نمی نمودند، آنگاه ممکن بود محتویات این جیبها گم بشود. ارائه دهندگان کالاوخدمات وجوه دریافتی را بایستی قبل ازپایان تعطیلی بانکها به حساب بانکی خودواریز می نمودندکه البته کارمندان بانک اگرفرصت شمارش با دستگاه شمارش اسکناس را داشتند به دقت وبابازبینی اسکناسها نسبت به واریزآن اقدام می نمودند ولی اگرفرصت شمارش نبود روی باندرول اسکناسها شماره حساب مشتری هارا یادداشت می نمودندواگرمغایرتی ایجاد می شد، ازحساب مشتری کسر می نمودند. بانکها درآغازجهت واریز فیشهای آب، برق ، گاز وتلفن و… کارمزد دریافت می نمودندولی پس ازمدتی ازپذیرش این فیشها خودداری نمودند ومردم لاجرم جهت انجام خدمات فیشهای آب، برق، گاز وتلفن… به خدمات مشترکین مراجعه می نمودند.یادآوری می شود هربانکی جهت سهولت اموربانکی خودنسبت به چاپ چک پول اقدام می نمود تا اینکه سرانجام بانک مرکزی اقدام به چاپ چک پول جهت پایان دادن به این بی نظمی بانکی نمود. ناگفته نماند که ارائه این چک پولها که اکثرا” بدون پشتوانه بودند سبب خلق پول وافزایش نقدینگی ودرنهایت تورم لجلم گسیخته را منجر می شد. این موضوع راهم بایستی اضافه نمود که عده ای با چاپ اسکناسها وحتی چک پولهای تقلبی سودهای بادآورده ای رانصیب خودنموده ودرنتیجه تورم ناشی ازاین اسکناسها وچک پولهای تقلبی نصیب مردم می گردید. اما خوشبختانه با فراهم شدن اینترنت وارائه همه خدمات بانکی به‌صورت نوین ، دیگرنه احتیاجی به اسکناس وچک پول (ویا حتی مراجعه حضوری به بانکها با این همه خطرات اهتمالی) می باشد، بلکه همه این خدمات به‌صورت بانکداری الکترونیک صورت می گیرد. اکنون ارائه دهندگان کالا وخدمات با دریافت کارت بانکی بسهولت به ارائه خدمات وتحویل کالا مبادرت می نمایند ونیازی به حضورمستقیم درهیچ بانکی را احساس نمی کنند. احتیاج به دستگاه تشخیص اسکناس ویا سایرمواردرا نداشته وبا خیال آسوده به انجام کارهای روزمره خودمی پردازند،اینک ازدرگیری لفظی بامشتری بابت پاره بودن اسکناس و تقلبی بودن چک پول وجودندارد. ارائه دهندگان کالا وخدمات دیگرنیازی به این نمی بینندکه جهت واریز دریافتی روزانه به بانک مراجعه کنند، زیرا این وجوه دریافتی به‌صورت الکترونیکی به حساب بانکی آنان واریز می شود. باالکترونیکی شدن خدمات بانکی دیگرخبری ازسارقان حرفه ای وارائه دهندگان اسکناسهای تقلبی نیست واگرسرقت به‌صورت الکترونیکی انجام گیرد قابل شناسائی می باشد. اگردرگذشته با چاپ اسکناسهای تقلبی ، تورم لجام گسیخته به مردم تحمیل می گشت ولی اکنون ازاین طریق امکان‌پذیر نیست. اکنون کنترل تمامی امورپولی دردست بانک مرکزی است. اگربانک مرکزی به وظایف بانکی خود بنحو احسن ایفا نماید وازهرگونه چاپ بدون پشتوانه خودداری نماید، آنگاه شاهد تورم افسارگسیخته نخواهیم بود. این پیشرفتهای ایجاد شده را بایستی مدیون چه کسانی باشیم وازچه کسانی تشکرنمائیم؟!!!

البته شاید روزی فرابرسد که نقش اسکناس وچک پول بطورکامل ازبین رفته ورمزپول جایگزین گردد.

سایت اقتصادی ایران

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار