ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چرا سایت اقتصادی ایران با دامنه های متعدد قابل دسترسی ومشاهده می باشد؟!

0

بدینوسیله به اطلاع تمامی بازدیدکنندگان سایت اقتصادی ایران می رساند که این سایت اقتصادی با دامنه های متعدد قابل دریافت ونیز مشاهده می باشد. علت افزایش تعداد دامنه های این سایت، به این جهت است که همواره بازدید کنندگان سایت اقتصادی ایران هنگام استفاده ازسایت ، حق انتخاب (هرکدام ازاین دامنه هارا)داشته باشندوبه سهولت بتوانند ازامکانات سایت اقتصادی ایران استفاده نمایند.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید