ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چرا پدرومادران همپای فرزندان خودبایستی به روزرسانی شوند؟!

0

در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،

می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.

پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com

تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳

                    ۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴

بررسی ها نشان میدهد ،اکثر افرادجامعه چه دختروچه پسر،پس از اتمام تحصیلات وتشکیل خانواده فکرمی کنند به اندازه کافی برای ادامه زندگی ازآموزشهای لازم برخورداربوده ونیازی به تداوم این آموزشهارادرخود احساس نمی کنند.برای آموزش فرزندان خودازمهارتها وتجارب گذشته خود(بدون استفاده ازآموزشهای نوین)استفاده می نمایند. اما بتدریج وبابزرگترشدن فرزندان وبهره وری آنان ازآموزشها وفناوری نوین ، پدرومادران فاقد آموزشهاوفناوری های نوین قادربه آموزش فرزندان خودنمیشوند، زیرا بجهت عدم فراگیری آموزشها ی نوین، نه تنها قادربه ادامه آموزش فرزندان خود نمی شوند بلکه دربسیاری مواقع مانعی برسرراه فراگیری علمی فرزندان خود می شوند.بایستی اضافه شود، نه اینکه هرروزه وهرساعت بلکه هرلحظه بسیارکوتاه ممکن است برعلوم وفنون جدیدافزوده شود ،همه افرادجامعه وحتی پدرومادران بایستی درجهت فراگیری این علوم وفنون تا حتی الامکان اقدام نمایند وگرنه فاصله آنان ازفرزندانشان (که ازنظر علوم وفنون به روزهستد)، بیشترشده وتاجائیکه ممکن است این فاصله علمی وفنی منجربه این شود که قادربه فهمیدن همدیگرنباشند.توضیح اینکه ، جامعه ای که فاصله علمی وفنی افراد آن ازهمدیگربیشترباشد معمولا” زبان همدیگررا نفهمیده وحتی درمقابل همدیگرقرارخواهندگرفت. البته این مشکل درجامعه کنونی بسیارقابل مشاهده است. پدرومادرانی که بعلت عدم فرگیری علوم وفنون نوین هنوزدرگذشته بسرمی برندوقادربه درک علوم وفنون جدید نیستند ، دربسیاری موارد درمقابل فرزندان خودقرارگرفته ومانع رشد علمی وفنی آنان می شوند. وبعبارتی بعلت عدم آگاهی مانع پیشرفت فرزندان خود می شوند.اگرازنظر جامعه شناسی به بررسی انواع جوامع پرداخته شود، به‌وضوح عیان است که آن جوامعی که به فراگیری علمی مبادرت نموده اند، شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده وفاصله علمی آنان با دیگرجوامع (که فاقد فراگیری علمی نوین بوده اند) بسیارزیاد بوده که تاجائی بعلت تضاد علمی وفنی منجربه اختلافات فرهنگی شده ودربیشترمواد به‌جای تعامل درمقابل یکدیگر قرار می گیرند که این مسئله موجب ازهمگسیختگی اجتماعی و عدم پیشرفت وتوسعه رامنجر خواهد گردید. بنا براین اگرخواهان جامعه ای بارونق وشکوه می باشیم بایستی همه آفراد آن جامع ازخرد وکبیر همواره نسبت به بروزرسانی علمی وفنی خوداهتمام ورزیده تا به‌صورت ناخودآگاه مانعی درمقابل علوم وفنون جدید(که همواره موجب سعادتمندی ورفاه یک جامعه خواهدشد)، نباشیم.

به امید روزی که همه پدرومادران عزیز وزحمتکش بتوانند بطریقی خودرا همانند فرزندانشان بروزرسانی نمایند.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار