ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چراوچگونه سایت اقتصادی ایران توانست درجهت اهداف خود موفق عمل نماید؟

0

سایت اقتصادی ایران درآغاز باعنوان سایت اقتصادی فعالیت می نمودکه بعدازگذشت سالها،پسوندشریف ومقدس ایران به آن اضافه گردید.

ملاحظه نمائید:

لوگوی سایت اقتصادی

لوگوی سایت اقتصادی ایران

سایت اقتصادی ایران

به نشانیهای:

http://eghtesa3.ir

http://ehteyaj.ir

http://namooneh.ir

http://namouneh.ir

http://adeli16559.ir

http://etabar.ir

http://koudehi.ir

http://mosabbeb.ir

https://eghtesadi1.ir

http://eghtesadiiran.ir

http://eghtesadi1.com

http://eghtesadiiran.com

http://eghtesadionline.com

قابل مشاهده است.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید