ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چگونگی تماس با مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران:

0

تماس با مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران به طرق زیرامکان پذیر می باشد:

پستهای الکترونیک؛

info@eghtesa3.ir

info@ehteyaj.ir

info@adeli16559.ir

info@etabar.ir

info@koudehi.ir

info@mosabbeb.ir

info@eghtesadionline.com

info@eghtesadi1.com

info@eghtesadi1.ir

info@eghtesadiiran.ir

info@eghtesadiiran.com

mradeli@yahoo.com

mradeli@yandex.com

mradeli@mail.ru

mradeli37@gmail.com

mradeli@hotmail.com

mradeli@aol.com

mradeli@vatanmail.ir

mradeli@iran.ir

وتلفنهای تماس؛

۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳

۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید