ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بدقولی تامین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان:

0

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

بدقولی تامین اجتماعی در افزایش حقوق بازنشستگان.

دبیراجرایی خانه کارگر استان گلستان گفت: سازمان تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان بدقولی کرده و باید عواقب ناشی از این بدقولی را بپذیرد.

غلام‌رضا طالبا در گفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد: قرار بود از ابتدای سال حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کند که متاسفانه این امر هنوز محقق نشده است و بازنشستگان و مستمری بگیران دچار سردگمی شده اند. عواقب ناشی از این بدقولی و نگرانی بازنشستگان و مستمری بگیران را باید سازمان تامین اجتماعی بپذیرد.

وی ادامه داد: دو ماه از دریافتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران میگذرد و هیچ کاری برای افزایش حقوق آنها صورت نگرفته است. جال این سوال مطرح است که چطور سازمان تامین اجتماعی میخواهد ۲۵ درصد باقیمانده همسانسازی ۱۴۰۰ را پرداخت کند؟

طالبا بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی چطور می خواهد باتوجه به ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را دارد، اجرایی کند.

عضوهئیت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران استان گلستان تصریح کرد: با این وضعیت کنونی قطعا باید تشکل های بازنشستگی از جمله کانون عالی کشور تدبیری اندیشه کند چراکه تشکل های بازنشستگی راهی جز مطالبه گری ندارند.

وی تصریح کرد: امروز گرانی بیش ازحد و اندازه کمر بازنشستگان و مستمری بگیران را خم کرده است. چرا دولت و مجلس انقلابی کاری صورت نمیکنند؟ ضمن اینکه کانون های بازنشستگی روزه سکوت در مقابل مطالبات خود گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: درمان بازنشسته ها و مستمری بگیران با گرانی داروها و هزینه های سرسام، معیشت کارگران که متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه هستند، وام های ضروری با بهره پایین به کارگران و….باید درسالجاری پیگیری شود.

برگرفته از : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید