ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

ثبت سایت اقتصادی ایران درپایگاههای خبری به نشانی:http://peyvandha.ir/5-2.htm

0

ضمن تشکرازمدیریت سایت پیوندها درجهت ثبت سایت اقتصادی ایران در پر بازدید ترین،بزرگترین و معتبرترین سایت کشور .بدینوسیله به بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی اعلام می گردد که همواره سایت اقتصادی ایران درسایت پیوندها ، به نشانی زیر قابل رویت می باشد:

http://peyvandha.ir/5-2.htm

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران – محمدرضا عادلی مسبب کودهی

 

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید