ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چگونگی استفاده صاحبان کالاوخدمات ازسایت اقتصادی ایران جهت معرفی کالا وخدمات خود:

0

صاحبان کالاوخدمات ازطریق تماس با پست الکترونیک زیر :

میتوانند درخصوص نحوه استفاده ازسایت اقتصادی ایران جهت تبلیغ ومعرفی کالا وخدمات خوداستفاده نمایند.

mradeli@yahoo.com

mradeli37@gmail.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید