ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

به بهانه فرارسیدن سالروزتصویب قانون کارجمهوری اسلامی ایران:

0

قانون کارجمهوری اسلامی ایران کمترین هدیه ای است که به کارگران ایران اسلامی تقدیم شد؛

قانون کار جمهوری اسلامی ایران از مهمترین دستآوردهای انقلاب اسلامی ایران است، که برهمگان به ویژه برکارگران وزحمتکشان ایران واجب است که همانند دوران دفاع مقدس که ازسرزمین اسلامی خویش دفاع نمودند ودست بیگانگان را ازاین مرزوبوم کوتاه نمودند، ازقانون کارجمهوری اسلامی ایران که ثمره خون کارگران وزحمتکشان است ، حفاظت نموده ونگذارند فرزندان فرصت طلبی که بجای مبارزه با امپریالیسم ووابستگان آن به بهانه تحصیل درخارج ازکشورازمبارزه خودداری نموده بودند ، تمامی زحمات کارگران وزحمتکشان را با تغییرات درقانون کاربی ثمرنمایند.

کارگران ودیگرزحمتکشان ایران که سالیان متمادی توسط عده ای استثمارگرمورد بهره کشی قرارمی گرفتند با اوجگیری انقلاب اسلامی تحقق خواسته های بحق وشایسته خودرا درپیروزی این انقلاب شکوهمند مشاهده نمود ه ودربه ثمررسیدن آن ازخون خودودیگرافراد خانواده خویش فروگزار ننموده تا شاهد پیروزی انقلاب اسلامی گردیدند وپس از به ثمررسیدن نهال تازه انقلاب دشمنان کارگران وزحمتکشان ایران که ازاین پیروزی هراسناک شده بودند بعناوین مختلف درصد تضعیف آن برآمدند ، اما وقتی مشاهده نمودند که مردم انقلابی ایران ازدست آوردهای انقلاب با نثارجان خودوفرزندان خویش پاسداری می نمایند وازاین طرق نمیتوانند گزندی به انقلاب اسلامی ایران وارد نمایند، دست به دامن امپریالیسم جهانی به سرگردگی امپریالسم آمریکا زدند، امپریالسم آمریکا که قادر به رویاروئی مستقیم با انقلاب اسلامی ایران نبود ازطریق یکی از کشورهای وابسته خود جنگ ناعادلانه ای را که مدت آن به ۸سال کشید به میهن اسلامی ایران تحمیل نمود. استثمارگران کارگران وزحمتکشان ایران که براثر انقلاب اسلامی ایران به شدت آسیب دیده بودند ضمن پشتیبانی از کشورهای متجاوز به جمهوری اسلامی ایران ، بعناوین گوناگون به تضعیف رزمندگان کارگرودیگرزحمتکشان می پرداختند ، اما کارگران ودیگرزحمتکشان ایران بجهت اینکه سالهای متمادی جهت بثمررسیدن این انقلاب ، تلاش وکوشش نموده بودندودراه به ثمررسیدن آن هزینه های گرانبهائی پرداخته بودند تحت هیچ شرایطی عقب نشینی ننموده وبا حضورانبوه وگسترده خود درجبهه های جنگ حق علیه باطل ازمیهن اسلامی خویش پاسداری نمودند واجازه ندادند که گزندی ازناحیه امپریالیستها به میهن اسلامی ایران وارد گردد. استثمارگران داخلی که دراین جنگ ناعادلانه موقعیت خودرا درخطر می دیدند نه تنها کمکی درجهت تقویت رزمندگان کارگرونیزدیگرزحمتکشان ننمودند، بلکه خود وفرزندان خویش ازکشورخارج گردیدند تا گزندی به آنان وارد نشود وفرزندانشان بتوانند درخارج ازکشور به ادامه تحصیلات بپردازند.این استثمارگران مترصد این بودند که با پایان این جنگ تحمیلی مجددا” به جمهوری اسلامی برگشته وبا حربه سرمایه خود مجددا” به استثمار کارگرانی بپردازند که با نثارخون خویش ازمیهن اسلامی ایران دفاع نموده واجازه ندادند که این کشورباردیگر تحت سلطه امپریالسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم آمریکا قرارگیرد. فرزندان کارگران وزحمتکشان که درشرایط جنگ تحمیلی بجای ادامه تحصیل لاجرم به دفاع ازمیهن اسلامی خویش بوده وازهرگونه فراگیری علم ودانش محروم بودند، موقعیت را برای فرزندان فرصت طلبان فراهم نمود که پس از اتمام جنگ تحمیلی به جمهوری اسلامی ایران بازگشته وپستهای حساس مدیریتی را بچنگ آورند. مجلس شورای اسلامی ایران بپاس قدردانی ازفداکاریهای بی دریغ کارگران دردفاع ۸ساله ازمیهن اسلامی ایران ،  قانون کارجمهوری اسلامی ایران  رابه تصویب رسانید. این کمترین هدیه ای بود  که میتوانست به کارگران وزحمتکشان ایران که سالها با ازخودگذشتگی با امپریالستهای جهانی بسرکردگی امپریالیسم آمریکا مبارزه نموده ، تقدیم شود. قانون کار جمهوری اسلامی ایران از مهمترین دستآوردهای انقلاب اسلامی ایران است، که برهمگان به ویژه برکارگران وزحمتکشان ایران واجب است که همانند دوران دفاع مقدس که ازسرزمین اسلامی خویش دفاع نمودند ودست بیگانگان را ازاین مرزوبوم کوتاه نمودند، ازقانون کارجمهوری اسلامی ایران که ثمره خون کارگران وزحمتکشان است ، حفاظت نموده ونگذارند فرزندان فرصت طلبی که بجای مبارزه با امپریالیسم ووابستگان آن به بهانه تحصیل درخارج ازکشورازمبارزه خودداری نموده بودند ، تمامی زحمات کارگران وزحمتکشان را با تغییرات درقانون کاربی ثمرنمایند. استثمارگران کارگران وزحمتکشان قبل ازانقلاب ونیزفزندان فرصت طلبشان که درزمان دفاع مقدس بجای دفاع ازمیهن اسلامی ایران بخارج ازکشورفرارکرده وامکان ادامه تحصیل برای آنان فراهم بوده است ، واکنون به جهت برخورداری ازاین امتیازات به موقعیتهای حساس شغلی دست پیدا کرده اند، سعی می نمایند ، دست آوردهای انقلاب را یکی پس ازدیگری به نیستی بکشانند، ازمهمترین دست آوردهای این انقلاب قانون کارجمهوری اسلامی ایران است ، که بحق مانع ازاستثمار کارگران توسط استثمارگران می شودکه این موضوع سالها است که موجب آزرده خاطر متمولان گردیده وبارها درصدد تضعیف آن گردیده اند ولی هرباربا مقاوت واعتراض شدید نیروهای کارمواجه شده وناگزیر به عقب نشینی گردیدند. اما اینک باردیگر شرایط را برای تغییرات دراین قانون مهیا دیده ودراندیشه تغییرات آن می باشند. نمایندگان کارگران که همواره درهوشیاری کامل بوده وبنحوی ازانحاء ازاین توطئه ها طبقه کارگر جمهوری اسلامی ایران را آگاه نموده اند، امید است که با تلاش نمایندگان کارگران وحامیان آنان همانند گذشته این نیرنگ ضد کارگری نیز بی اثرگردد وقانون کارجمهوری اسلامی ایران که ثمره خون شهدای والامقام کارگران زحمتکشان است ازگزند این استثمارگران نوین کارگران درامان بماند.

سایت اقتصادی ایران

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار