ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه ای تجاری نمی باشد، امکان همسان سازی بجای متناسب سازی بازنشستگان آن امکان پذیر می باشد:

0

بیمه‌ تامین اجتماعی با هدف برقراری عدالت اجتماعی و پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیراختیاری طراحی گردیده و بر پرداخت‌های اجباری برای حفظ و حمایت از خود متکی است ولی دربیمه های تجاری  وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه‌ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت می باشد. ویژگی بیمه‌های تجاری اختیاری بودن آن است، در حالی که بیمه‌های اجتماعی اجباری است. در بیمه‌های تجاری تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه، به بیمه گذار قرار می‌گیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت. زیرا که تعهد بیمه گر منوط به دریافت حق بیمه می‌باشد. در حالی که در بیمه‌های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای بخش خصوصی و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی‌گیرد. چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، بیمه گر هم چنان مکلف به ایفای تعهدات خود میباشد.

هدف ازطرح این موضوع این است که مسئولین تامین اجتماعی همواره اعلام داشته اند که محاسبه حقوق برای بازنشستگان تامین  اجتماعی براساس حق بیمه پرداختی آنان  درهنگام اشتغال بکاربوده و همسان سازی برای این بازنشستگان همانند بازنشستگان کشوری ولشکری امکان پذیر نمی باشدوبایستی اصطلاح متناسب سازی را برای آن استعمال نمود، درصورتیکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه ای تجاری نبوده وبا هدف برقراری عدالت اجتماعی طرح ریزی شده ومیتواند همانند بازنشستگان کشوری ولشکری اعمال نماید وبجای افزایش فاصله دریافتی بین کمتربگیران وبیشتربگیران ،عدالت را درهنگام افزایش حقوق درآن برقرار نماید.اگرهدف از ایجاد این سازمان بدرستی، مورد تحقیق وبررسی قرار گیرد ، آنگاه شاهد این همه تبعیض درافزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهیم بود.

بنظر می رسد که مسئولان تامین اجتماعی این سازمان را با بیمه های تجاری به اشتباه گرفته اند ، چون هنگام افزایش حقوق بجای اینکه مبلغی ثابت ویکسان برای همه بازنشستگان منظورنمایند تا بتدریج این اختلاف حقوق بین حداقل بگیران وحداکثربگیران کاهش یابد ، ملاک را برمبنای درصدی ازمزد قرارداده اند، که این تصمیم سبب افزایش بیش ازحد بیشتر بگیران می گردد وموچب اختلاف هرچه بیشتر میزان دریافتی حداقل بگیران وحداکثر بگیران خواهدشد که این تصمیم ازاهداف سازمان تامین اجتماعی که همان برقراری عدالت اجتماعی می باشد ، به دوراست.

با این توصیف ، بجهت برقراری عدالت درافزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه ای تجاری نمی باشد، امکان همسان سازی بجای متناسب سازی بازنشستگان آن امکان پذیر می باشد وبازنشستگان آن میتوانند همانند بازنشستگان کشوری ولشکری ازهمسانسازی برخوردارشده تا شاهد این همه تبعیض درمحاسبات حقوق بازنشستگان این سازمان که اهداف آن برقراری عدالت اجتماعی می باشد، نباشیم.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی