ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

حسابهای دریافتنی و پرداختنی:

0

این حسابها به دو بخش تقسیم میشوند:

حسابهای دریافتنی و پرداختنی تجاری و حسابهای دریافتنی و پرداختنی غیر تجاری

در ابتدا به تعریف هریک از این حسابها میپردازیم:

حسابهای دریافتنی چیست؟

حسابهای دریافتنی: به مفهوم طلب شرکت از دیگران است که معمولا هنگام فروش

کالا یا خدمات به مشتریات و یا اینکه بنا بر هر دلیل دیگری شرکت تز دیگران طلبکار میشود.

حسابهای پرداختنی: به مفهوم بدهی شرکت به دیگران میباشد کهمعمولا هنگام خرید

کالا یا خدمات از آن استفاده میشود البته بغیر این هم هرگنه بدهی به دیگران نیز از این

حساب استفاده میشود.

حسابهای دریافتنی و پرداختنی تجاری:

حسابهای دریافتنی تجاری: اگر طلب شرکت بابت امور تجاری باشد حسابهای ذریافتنی تجاری تلقی میشود.مثلا اگر شرکت بابت فروش کالایا خدمات  به مشتریان طلبکار شود ،از حسابهای دریافتنی تجاری  برای ثبت استفاده میشود.

حسابهای پرداختنی تجاری:اگر بدهی شرکت بابت امور تجاری باشد،حسابهای پرداختنی تجاری تلقی میشود.مثلا اگر شرکت بابت خرید کالا و خدمات به فروشندگان بدهکار شود،از حسابهای پرداختنی برای ثبت استفاده میشود

برای روشن شدن موضوع مثالی از حسابهای دریافتنی و پرداختنی  تجاری میاوریم:

فرض کنید شرکت حسابداران برتر در زمینه خدمات حسابداری فعالیت دارد.بابت انجام خدمات حسابداری خود یک قرارداد به ارزش ۵۰۰۰۰۰۰ریال با یکی از مشتریان خود منعقد مینماید.مطلوبست :ثبت حسابداری این رویداد مالی

تحلیل:این رویداد فروش خدمات است که بابت آن شرکت طلبکار شده است پس ثبت آن بصورت:

حسابهای دریافتنی معادل۵۰۰۰۰۰۰ریال بدهکار و حساب فروش معادل ۵۰۰۰۰۰۰ریال بستکار میشود.

مثالی دیگر:فرض کنید شرکت بازرگانی آلفا درر زمینه فروش نرم افزار حسابداری فعالیت دارد . این شرکت یک نرم افزار حسابداری به شرکتی دیگر به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال می فروشد.مطلوبست ثبت حسابداری این رویداد مالی:

حسابهای دریافتنی ۲۰۰۰۰۰۰ریال بدهکار و حساب فروش معادل ۲۰۰۰۰۰۰ریال بستانکار میشود.

مثال بابت حسابهای پرداختنی غیر تجاری:

فرض کنید شرکت حسابداران برتر در زمینه تعیر و نصب کامپیوتر های شرکت نیاز به خدمات دارد.بابت دریافت این خدمات یک قرارداد به ارزش ۳۰۰۰۰۰۰ریال با یکی ازفروشندگان این خدمات منعقد مینماید.مطلوبست :ثبت حسابداری این رویداد مالی

تحلیل:این رویداد خرید خدمات است که بابت آن شرکت ،بدهکار شده است پس ثبت آن بصورت:

حساب هزینه معادل۳۰۰۰۰۰۰ریال بدهکار و حسابهای پرداختنی معادل ۳۰۰۰۰۰۰ریال بستکار میشود.

مثالی دیگر:فرض کنید شرکت فوق در زمینه خرید و فروش نرم افزار حسابداری فعالیت دارد . این شرکت یک نرم افزار حسابداری از شرکتی دیگر به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال و به قصد فروش ،خریداری مینماید..مطلوبست ثبت حسابداری این رویداد مالی:

حساب خرید ۲۰۰۰۰۰۰ریال بدهکار و حسابهای پرداختنی معادل ۲۰۰۰۰۰۰ریال بستانکار میشود.

حسابهای دریافتنی و پرداختنی غیر تجاری(سایر حسابهای دریافتنی و پرداختنی):

حسابهای دریافتنی غیرتجاری یا سایر حسابهای دریافتنی: اگر طلب شرکت بابت امورغیرتجاری باشد حسابهای ذریافتنی غیرتجاری یا سایر حسابهای دریافتنی تلقی میشود.مثلا اگر شرکت بابت مساعده یا وام کارکنان  از افراد طلبکارشود ،از حسابهای دریافتنی غیرتجاری برای ثبت استفاده میشود.

حسابهای پرداختنی غیر تجاری یا سایر حسابهای پرداختنی :اگر بدهی شرکت بابت امور غیرتجاری باشد،حسابهای پرداختنی غیرتجاری یا سایر حسابهای پرداختنی تلقی میشود.مثلا اگر شرکت بابت مالیات و حق بیمه به غیر فروشندگان بدهکار شود،از حسابهای پرداختنی غیر تجاری برای ثبت استفاده میشود

برای روشن شدن موضوع مثالی از حسابهای دریافتنی و پرداختنی غیر تجاری میاوریم:

فرض کنید شرکتی.به یکی از پرسنل خود مساعده پرداخت نماید .مطلوبست :ثبت حسابداری این رویداد مالی

تحلیل:این رویداد مساعده طلب از دیگران است که بابت آن شرکت طلبکار شده است پس ثبت آن بصورت:

حسابهای دریافتنی غیر تجاری بدهکار و حساب موجودی نقدوبانک بستکار میشود.

مثالی دیگر:فرض کنید شرکت فوق بابت لیست بیمه میبایستی به سازمان تامین اجتماعی وجهی پرداخت نماید.مطلوبست ثبت حسابداری این رویداد مالی:

حساب هزینه (هزینه بیمه تامین اجتماعی)بدهکار و حسابهای پرداختنی غیر تجاری بستانکار میشود.

منبع : https://bestaccir.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی