ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

حساب سودوزیان:

0

حساب های موقت (سود و زیانی) :

به حسابهایی اطلاق می شود که شروع آن بدون مانده بوده و پس از گردش طی سال، مانده آنها در پایان سال بسته می شود و سال بعد مجدداً از صفر شروع می شود.
سرفصلهای حسابهای موقت در شرکت های شامل :
درآمد: به وجوهی که شرکت کسب می نماید در آمد گفته می شود . اگر این درآمد در راستای فعالیت شرکت باشد در آمد عملیاتی و اگر درآمد کسب شده در راستای
فعالیت شرکت نباشد درآمد غیر عملیاتی گفته می شود.
مثلاً شرکت کامپیوتری هر وجهی بابت خدمات کامپیوتر دریافت نماید درآمد عملیاتی و اگر همین شرکت وجهی در بانک سپرده داشته باشد و جایزه ای برنده شود مبلغ
جایزه درآمد غیر عملیاتی می باشد.
هزینه ها: وجوهی که پرداخت می شود تا شرکت به اهداف درآمدی خود برسد.
محاسبه سود و زیان در شرکت های خدماتی :
نمونه صورت سود و زیان شرکتهای خدماتی بصورت زیر میباشد:
موسسه خدماتی……….
صورت حساب سود و زیان
برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲
درآمد ها
درآمد خدمات xxxxx
کسر می شود هزینه ها :
هزینه اجاره xx
هزینه بیمه xx
هزینه حقوق xx
هزینه آب و برق xx
جمع هزینه ها
ســــود (زیـــان) xx
سود وزیان انباشته:
حسابی است با ماهیت بستانکار که در صورت اینکه بابت سال جاری باشد بعنوان سود و زیان جاری و اگر مربوط به سود و زیان سال قبل یا سال های قبل
باشد سود و زیان انباشته گفته می شود.
حساب سود و زیان انباشته یا سود و زیان سنواتی یک حساب دائمی ( تراز نامه ای ) است و به عنوان یکی از سرفصلهای حقوق صاحبان سهام منعکس می شود
پس به هیچ حسابی انتقال داده نمی شود.
مانده حساب سود و زیان انباشته همان طور که از اسمش پیداست هر سال بر روی هم انباشته می شود و به هیچ حسابی منتقل نمی گردد.
سود وزیان انباشته:
حساب سود و زیان انباشته یا سود و زیان سنواتی یک حساب دائمی است که مانده آن به سال بعد منتقل می شود و در تمامی شرکتها از جمله سهامی و غیره سهامی با این حساب به یک روش برخورد می شود اما لازم به ذکر است که حساب سود و زیان انباشته چون یک حسابی است که ماهیت خنثی دارد می تواند همدر طول دوره و یا در پایان دوره بدهکار و یا بستانکار شود و آن بستگی به اتفاقات ایجاد شده در طول سالی مالی دارد مثلا اگر هزینه ای انجام شود که متعلق به سالمالی قبل بوده که متعلق به سال مالی قبل باشد در سال مالی مورد نظر در حساب سود و زیان انباشته بدهکار می شود و اگر درآمدی تحقق پیدا کند و یا باعث کسرهزینه های سالهای قبل شود مثلا سال قبل بیمه تامین اجتماعی حق بیمه اضافی دریافت نموده و امسال به شرکت مسترد نمایند چون در سال قبل تحت عنوانهزینه منعکس شده و در سود و زیان جاری تاثیر داشته این پرداخت در حساب سود و زیان انباشته بستانکار می شود مثال دیگر اینکه اگر شرکتی مالیات سالهای قبلخود راامسال پرداخت کند این پرداخت می بایست در حساب سود و زیان انباشته بدهکار شود حساب سود و زیان زیانزیان انباشته یکی از سرفصلهای بسیار حائزاهمیت وبحث بر انگیز بوده و دارای گستردگی فراوان می باشد و یکی از حسابهای که حتما در امر حسابرسی با آن برخورد خاص و دقیق می شود حساب سود وزیان انباشته می باشد حتی می توان کل مانده این حساب را در پایان دوره به جاری شرکا منتقل نمود در مورد حساب سود و زیان انباشته (سنواتی ) تفاوتهای در اصول
حسابداری و حسابداری مالیاتی وجود دارد که می بایست در این مورد نظر حسابداری مالیاتی را منظور نمود.

منبع : http://pelken.ir/?p=155

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی