ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

حساب کنترل خرید” و “حساب معلق خرید”:

0
حساب کنترل خرید:
حساب کنترل خرید جزء حسابهای واسط هستند که برای عملیات کنترلی، باز می شوند و نباید مانده داشته باشند .

مثال:
شرکتی دارای دفتر مرکزی در تهران و انبار در شهرستان است. جنسی را تحویل انبار داده اند. فاکتور آن را جهت تسویه به دفتر تهران می آورند، ولی هنوز رسید محصول از انبار به دست ما نرسیده است. در این شرایط می توان حساب کنترل خرید را بدهکار کرد تا زمانی که رسید انبار به دست ما برسد.

در زمان دریافت فاکتور:
حساب کنترل خرید   ۱۵۰۰
بستانکاران   شرکت ۱۵۰۰X

در هنگام دریافت رسید انبار:
موجودی مواد و کالا ۱۵۰۰
حساب کنترل خرید  ۱۵۰۰

مانده این حساب نشان دهنده فاکتورهایی است که رسید انبار آنها به دست ما نرسیده است.

حساب معلق خرید:
حساب معلق خرید که از زیر شاخه های حساب های پرداختنی می باشد، برای ثبت مقادیر بستانکار غیر قطعی و یا نامشخص، استفاده می شود.
در رابطه با انبار، ممکن است ما جنسی را وارد انبار کرده باشیم، ولی فاکتور آن به دست ما نرسیده است. لذا می توانیم این کالا را با بهای برآوردی، وارد سیستم نماییم.

در هنگام دریافت کالا:
موجودی مواد و کالا  ۱۰۰۰
حساب معلق خرید   شرکت ۱۰۰۰X

در هنگام دریافت فاکتور(به قیمت واقعی):
حساب معلق خرید شرکت ۱۰۰۰x
موجودی مواد و کالا               ۵۰۰
بستانکاران   شرکت۱۰۰۰x

مانده حساب معلق خرید، میزان خریدهای بدون فاکتور و یا بدون نرخ ما را نشان می دهد.

منبع : http://hayatbakhsh.blogsky.com/1393/10/09/post-260

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی