ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

دستور العمل حساب سود و زیان سنواتی:

0

مواردی که در بدهکار حساب قرار میگیرد و باعث کاهش سود دوره و بالطبع :A کاهش مالیات میگرددکه مورد قبول اداره مالیاتی است

برگشت از فروش و تخفیفات و اصلاحات

شرط: الف- مورد فوق شامل موارد مالیات مقطوع نباشد

ب- مورد فوق شامل درامدهای معاف از مالیات نباشد

۲- اگر هزینه ای مربوط به سال قبل باشد که از اختیار مودی خارج است ( برای مثال مودی مبلغی بابت مالیات سال قبل خود به اداره مالیاتی پرداخته ولی امسال مشخص شده که هنوز باید مبلغی بابت مالیات قطعی سال قبل بپردازد که از اختیار وی نیز خارج است.

شرط: الف- مورد فوق شامل موارد مالیات مقطوع نباشد

ب- مورد فوق شامل درامدهای معاف از مالیات نباشد

ج- مورد فوق شامل مالیات علی الراس نباشد

تبصره: اگر قسمتی از درامدهای سال مورد نظر شامل معافیت مالیاتی باشد ویا قسمتی از درامد سال مورد نظر شامل مالیات مقطوع باشد پس هزینه فوق باید به همان نسبت محاسبه گردد( مثلا اگر ۵۰% درامد سال مورد نظر شامل معافیت است پس فقط ۵۰% هزینه مورد نظر مورد محاسبه قرار میگیرد).

  1. B: مواردی که در بستانکار حساب فوق قرار میگیرد ولی مشمول مالیات نمیگردد:

۱- موردی که به درامد مشمول سالهای قبل اضافه شده

۲- مواردی که در سال مورد نظر معاف از مالیات بوده اند.

شرط: اگر معافیت در مورد درامدهای ابرازی باشد و مودی در سال مورد نظر درامدی را ابراز نکرده باشد ان شامل معافیت نمیشود .

۳- درامد مشمول مالیات مقطوع.

۴- برگشت هزینه هایی که در سالی با معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع قرار گرفته اند.

C: در صورتیکه مالیات سال مورد نظر از طریق علی الراس تعیین میگردد انگاه:

۱- اقلام بدهکار حساب سود وزیان سنواتی هیچ تاثیری بر درامد مشمول مالیات سال مورد نظر ندارند.

۲- اقلام بستانکار حساب فوق که مربوط به برگشت هزینه های سالهای قبل بوده و در سال مورد نظر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده تماما به درامد مشمول مالیات سال مورد نظر اضافه میشود.

۳- اقلام بستانکار حساب فوق که مربوط به حساب درامد باشد و در سال مورد نظر رسیدگی شده و هزینه های مرتبط با ان به عنوان هزینه مورد قبول مالیاتی پذیرفته شده باشد در اینصورت کل درامد منظور شده در بستانکار حساب فوق به درامد مشمول مالیات سال مورد نظر اضافه میشوددر غیر اینصورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درامد مشمول مالیات از درامد مورد نظر اقدام و به درامد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه میشود.

منبع : https://www.linkedin.com/pulse

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی