ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چالش ناتوانی مزمن مدیریتی درمسیر بحرانی راه حلها:

0

مدتهای مدیدی است که کشور ما در گردونه سیر تاریخی خود در رخداد های اقتصادی و اجتماعی ، دچار معضلاتی شده است که دسترسی به راه حلهای درست و بجا ، مشکل و غیر قابل حصول شده است . با  توجه به مردود بودنِ اصل ممتنعِ  عدم امکان  دسترسی به تبین ، توضیح  و یافتن پاسخ های لازم در معضلات پیش رو و همچنین فراوانی بروز رخداد های ناگوار در پهنه قضاوت عوام وخواص جامعه ، سراغ گیری از علت العلل    ناتوانی های مزمن شده ِامروز نه تنها ضروری ، بلکه اجتناب ناپذیر شده است .

با پیش فرض درستِ اعتقاد به علم ِ قابلیتِ شدن ها در ظرف استعدادهای بالقوه و بالفعلِ فکر و کار ایرانی  و نیز امکان قطعی ، محقق الوقوع و بلامنازع بالندگی آنها در بستر مدیریت صحیح ، بنظر می رسد  نتایج حاصل از بکارگیری استعدادها ، زمانی امید بخش بوده و به موتور مولد و شکوفایی کارها خواهد انجامید که کارگزاری مدیریتی ، با اعتقاد راسخ به نیروهای کارآمد و استفاده از ابزارهای مدیریتی صحیح در مواجهه با موضوعات و چالشهای رودر رو  ، در گردونه شایسته گزینی هوشمند و هدفمند  ، فارغ از هر گونه گرایش فردی و گروهی ، از مرحله پلشتی انتخاب های نا درست و پیش گزیده عبور کرده باشد .

متاسفانه امروز و روزهای پیش گذشته ، علیرغم معین بودن ترفند ها، در گستره تجربیات مفید و حقایق تلخ پشت رو ونیز  صعب الوصول نبودن انتخاب بهترین راه حلها در مواجهه درست ، منطقی و بموقع با موضوعات و چالشهای پیش رو ،این موضوعِ به جد مهّم، بر همگان قابل درک شده است که دخالت های آشکار و پنهان عوامل موثر قدرت متزاحم ، با پیش فرض تعّمد و یا جهالت مفرط،  تبدیل به باز دارندگی شده  که انتفاع در مسیر بالندگی ملی ،  نمی تواند متحّیز به پیشرفت جامع الاطرف و آرامش قابل اطمینان برای همگان باشد .

معیوب بودن کلی و جزئی  نتایج حاصله از راه حلها ،  سردرگم شدن روند ها و عملکرد ها ی ناشی از بد گزینی و مدیریت های غلط ، عدم اطمینان از تجویز نسخه های شفابخش در تلاطم چالشهای متعدد و مزمن شده ،  این حقیقت را بالعیان گواهی می نماید که  با وجود امکان دسترسی به بسیاری ازمنابع اصلی ، امکانات و دانش روز  ، بعنوان منابع اساسی پیشرفت و توسعه ، اقدامات محافظه کارانه ی مدیران استراتژیست و صاحب منصب در بستر تصمیم سازی واقدامات اقتصادی و اجتماعی ، ممحّض به  مغالطه کاری در مقدماتی شده اند که در  اکثر مواقع روشهای سبب سوز ، جایگزین روشهای سبب ساز شده است .

اگر بپذیریم اتخاذ روشهای کارآمد در فرآیند رفتار حرفه ای ، حاصل نوعی از تمهیدات فکری مبتنی بر ادراکات و دریافت هایی است که بر اثر شایستگی های فکری فردی و جمعی در مسیر پاسخگویی به سوالات ، بعنوان بهترین راه حلها پیشنهاد می گردد ، هر گونه اهمال ، بد سلیقه گی ویا عملکرد منتج به نتایج غلط ،  نا کارآ و یا متزاحم در روند های منطقی و ریل گذاری شده ، فارغ از عوارض غیر قابل  انکار آن ، نشان از ناتوانی فکری و عملکردی مسئولینی  دارد که با داشتن بانک بزرگی از نیروهای متخصص شایسته کشور و کوله باری از تجربیات گذشته   ، مسیر حیات و تلاش برای احیای حیات ملی را ،در افق پیشرفت و توسعه همه جانبه ،   فدای خواسته های خود در مدار خویش خواهی خودی ها نموده اند .

بنظر نگارنده در صورتیکه به هر نحو ،  تمهیدات اجرایی و یا عملکردی مبتنی بر اتخاذ روش های راهبردی در محدوده قرمزِ ” خطای قابل ملا حظه  “و  “غیر قابل اغماض ” ، قرار گیرند  ، اولویت کاری از تمرکز جدی بر یافتن راه حلها در مسیر رخدادهای آزار دهنده و تزاحمی  ، معطوف به بررسی ظرفیت توانمندی و توانایی طراحان  و عاملیت افرادی خواهد شد که خطای عملکردی آنها   ، در سرجمع عملیات دردوره مورد انتظار ، در بازه زرد و قرمز قرار گرفته است .

این بررسی قبل از آنکه تشریفاتی ، تعارفی ویا مستحضر به رعایت اشخاص و زمان در خور باشد ،  حرکتی  پیش ران و  پیش برنده برای بقا و حیات دستاورد هایی خواهد بود که صاحبان آن ، برای بدست آوردن آن از هستی خود گذشته اند .

اگر قبول کنیم که پذیرش  دائمی اشتباهات  محض یا نسبی  برای دوره مشخص مدیریتی خاص ، فارغ از ارزیابی خطا ها ی عملکردی متناسب ، به یک روال رایجی تبدیل شده و اجتناب از رسیدگی فوری و بموقع آن توسط دستگاههای نظارتی  ، همواره مخاطرات همزاد با خودش را  دارد ، می توان گفت که این روش یا رویکرد به دلیل ماهیت تخریبی و تزاحمی آن ، به مراتب از اتخاذ روشهای نا صواب جدید ، در حوزه مطالبات اقتصادی و اجتماعی خطرناک تر و غیر قابل بخشش تر است .

با نگاه اجمالی به رخدادهای معیوب پی در پی در سالیان گذشته ، این نقطه قوت ، استنباط   می گردد که ، با فرض صداقت در عملکرد ، پست های اشغال شده مدیریتی ، در بسیاری از سطوح حساس نه تنها از مهندسی مطلوب برخوردار نبوده بلکه ، روند صلاحیت احراز شغل با شاغل ، با معضل جدی بی توجهی از نوع انتخاب و ارزیابی مواجه بوده است .

طبیعی است با قبول نسبی ، عدم صداقت در برخی از عملکرد ها که دایره شمول آن ، در گستره واگذاری مسئولیت های حساس به افراد کم توان و کم بازده در حال گسترش است ، می توان به این باور رسید که منشاء تحقق رخدادهای نا صواب در حوزه رخدادهای اقتصادی و اجتماعی از یک سو و عدم پاسخگویی درست و به موقع  به پدیده های تزاحمی  از سوی دیگر ، به طور بی سابقه ای با نظم نا موزرن موجود گره خورده است .

از آنجاییکه رسیدن به پاسخ راه حلهای صحیح  ، در بستر الگوریتم سازی  و انتخاب عوامل مناسب ومتناسب ، قابل حصول بوده ، معیوب سازی و یا معیوب انگاری عامدانه و جاهلانه آن ، سّد مرتفعی در قبال رسیدن به اهداف مورد نظر و چالشی عظیم ، در دستیابی به مقصود نهایی،  در افق خواستنی های  بالنده ملت بزرگ ایران    خواهد شد. از این رو صواب کاریِ دائمیِ متکی به صواب اندیشیِ مستمر ، با  ملاحظات حرفه ای و فراگیر ، شرایطی را فراهم خواهد نمود تا با اتخاذ منطق درست در عرصه های گوناگون ، راه حلهای ناشی از پدیده ها و رخدادهای جدید الورود ، در گردونه تصمیمات اجرایی ،از موفقیت های  بیشتر و تزاحم کمتری برخوردار گردد .

سابقه تاریخی و تجربه رودر رو ،گواه براین موضوع است که هرگاه مدیریت دانش محور بر مدار دیدگاههای افراد برخوردار از زعامت اخلاقانه ، دانش خلاقانه و رفتار هوشمندانه قرار گیرد ، هرگز تند بادهای رخدادهای متعدد و متزاحم در اراده مدیران و آحاد جامعه تاثیری نخواهد داشت .

محمود رستمخانی

منبع : http://www.alef.ir/news/3970218152.html

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار