ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

شاخص “آزادی پولی” در ایران و جهان :

0
بنیاد هریتیج هر ساله درجه  آزادی اقتصادی کشورهای جهان را اندازه گیری می کند و آنها را در ۵ گروه اقتصاد آزاد‘ اقتصاد تقریبا آزاد‘ اقتصاد آزاد متوسط‘ اقتصاد تقریبا بسته‘ و اقتصاد بسته طبقه بندی می نماید. این بنیاد برای اندازه گیری درجه آزادی اقتصادی کشور ها از ۱۰ شاخص استفاده می کند که شاخص “آزادی پولی” هفتمین  شاخص از شاخصهای ده گانه است.

این شاخص معیاری از ثبات قیمت و کنترل‌های قیمتی توسط دولت می‌باشد. برای محاسبه امتیاز این شاخص ابتدا میانگین وزنی تورم سه سال اخیر هر کشور لحاظ شده و سپس کنترل‌های قیمتی بین ۰ تا ۲۰ درجه‌بندی می‌شود.

امتیاز ایران برای این شاخص در سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۰٫۶ است که نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی از ۱٫۹ واحد درصد رشد مثبت برخوردار بوده و نسبت به متوسط منطقه و جهان دارای وضعیت مطلوبی نمی‌باشد. در عین حال، از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۴ این شاخص در ایران رو به وخامت بوده و از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ درحال بهبود است.

نمودارهای زیر را ببینید:

 http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1395/8/7/649136_170.jpgمنبع :
 http://tabnak.ir/fa/news/635904

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.