ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

سفره های کوچک و خالی کارگران :

0

بر اساس آمارهای بانک مرکزی شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۵ به عدد ۵/۲۴۵ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۱/۱ درصد و ۴/۹ درصـد افزایش یافته است و این یعنی تحمیل هزینه های بیشتر به خانوارهای شهری .

گروه اقتصادی– بررسی ها نشان می دهد در چند سال گذشته سفره های کارگران در سایه افزایش هزینه ها و قیمت ها کوچکتر و خالی تر شده است این در حالی است که دولت با ارائه آمار مربوط به مهار تورم و امضای برجام این امید را به وجود آورد که سفره ها پربارتر شده و مردم از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد.

به گزارش افکارنیوز، بررسی ها نشان می دهد با وجود مهار تورم ، قدرت خرید مردم به ویژه کارگران کاهش چشمگیری داشته و سفره های آنها هرروز خالی تر از روز پیش می شود.

کارگران و خانواده های آنها برخلاف گفته های مسوولان تاکنون کاهش تورم را حداقل در سفره های خود احساس نکرده اند و قدرت خریدشان نیز پایین آمده و سبب شده تا نتوانند مایحتاج اولیه خانواده خود را خریداری کنند.

هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۲

نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران از سوی بانک مرکزی در سال ۹۲ نشان می دهد؛ متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۸۴۴۶۲ هزارریال (ماهانه حـدود ۲۳۷۰۵ هـزار ریـال) بـوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل ۴/۳۱ درصـد افـزایش داشته است.

از کل این مبلغ ، ۳/۲۶ درصد (حدود ۷۴۷۲۴ هزار ریال) سهم گروه هزینه خـوراکیهـا و آشامیدنیهـاست کـه نسـبت بـه سـال ۱۳۹۱ معـادل ۵/۳۱ درصـد افـزایش داشـته اسـت.

در بین اقلام گروه هزینه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین سهم از کل هزینـه ناخـالص (معادل ۱/۶ درصد ) متعلق به هـزینه انواع گوشت بوده و پس از آن به ترتیب هـزینه میوه های تـازه با ۴/۴ درصـد ، سـبزیهای تازه با ۲/۳ درصـد ، شـیر و فـرآوردههای آن و تخـم پرنــدگان بـا ۱/۳ درصد ، آرد، رشـته و غلات با ۶/۲ درصد و انواع نان و بیسـکویت بـا ۹/۱ درصـد بیــشترین سـهم را به خـود اختـصاص داده اند.

بر اساس نتایج این بررسی از کل هزینه ناخالص خانوار ، ۴/۰ درصد (حـدود ۱۱۷۶ هـزار ریال) به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشت که در مقایسه با سال ۱۳۹۱ ، ۳/۳۶ درصد افزایش داشته است.

در این سال از کل هزینه های ناخالص خانوار ۶/۴ درصد (حدود ۱۳۱۴۹ هزار ریـال ) بـه گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۶/۳۳ درصد افزایش داشته است .

همچنین نتایج این بررسی نشان می دهد کـه ۱/۳۴ درصـد از کـل هزینـه ناخـالص یـک خـانوار (حدود ۹۷۰۷۴ هزار ریال) مربوط به گروه هزینه مسکن ، آب ، برق و گاز و سایر سوختها بود که نسبت به سال قبل ۴/۳۶ درصد افزایش داشته است .

هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۳

نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران توسط بانک مرکزی نشان می دهد در سال ۱۳۹۳ متوســط هزینـه ناخــالص سـالانه یـک خــانوار شــهری حــدود ۳۲۸۷۶۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۲۷۳۹۷ هزار ریال) بود که نسـبت بـه سـال قبـل ۶/۱۵ درصـد افزایش داشته است .

از کل این مبلغ ، ۶/۲۴ درصد (حدود ۸۰۸۰۷ هزار ریال) سهم گروه هزینه خـوراکیهـا و آشـامیدنیهـاست کـه نسـبت بـه سـال ۱۳۹۲ معـادل ۱/۸ درصـد افـزایش داشـته اسـت.

در بین اقلام گروه هزینه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین سهم از کل هزینـه ناخـالص(معادل ۷/۵ درصد) متعلق به هـزینه انواع گوشت بوده که پس از آن به ترتیب هـزینه میوه های تـازه با ۳/۴ درصـد ، شـیر و فـرآوردههای آن و تخـم پرنـدگان با ۹/۲ درصد ، ســبزیهـای تـازه بـا ۷/۲ درصـد ، آرد، رشـته و غلات با ۴/۲ درصد و انواع نان و بیسکویت بـا ۹/۱ درصـد بیــشترین سـهم را به خـود اختـصاص داده اند.

بــر اســاس نتــایج ایــن بررســی از کــل هزینــه ناخــالص خــانوار ، ۴/۰ درصــد (حدود ۱۱۵۹ هزار ریال) به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشت که در مقایسه بـا سـال قبل ۴/۱ درصد کاهش داشته است .

در این سال از کل هزینه های ناخالص خانوار ۶/۴ درصد (حدود ۱۵۲۴۳ هـزار ریـال) بـه گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۹/۱۵ درصد افزایش داشته است .

نتایج این بررسی نشان می دهد کـه ۴/۳۳ درصـد از کـل هزینـه ناخـالص یـک خـانوار(حدود ۱۰۹۹۰۲ هزار ریال) مربوط به گروه هزینه مسکن ، آب ، برق و گاز و سایر سوختهـا بـود که نسبت به سال قبل ۲/۱۳ درصد افزایش داشته است .

هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴

نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران توسط بانک مرکزی نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حـدود ۳۵۲۶۵۱ هـزاررال  (ماهانه حدود ۲۹۳۸۸ هزار رال ) بوده است. هزینه مزبورکه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است که نسبت به سال ۱۳۹۳ معادل ۳/۷ درصـد افـزایش داشـته اسـت.

از کـل هزینـه هـای ناخالـص خانوار به ترتیب، ۰/۳۵ درصـد به « مسـکن ، آب ، بـرق و گـاز و سـایر سـوختهـا »  ،۶/۲۳ درصـد به « خوراکیها و آشـامیدنیها » ، ۲/۱۰ درصـد به « حمل ونقـل » ، ۳/۸ درصـد به « کالاها و خدمات متفرقه » ، ۸/۵ درصد به « بهداشت و درمان » ، ۵/۴ درصـد به « پوشـاک و کفـش » ، ۱/۴ درصـد به « لوازم ، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه » ،۱/۲ درصد بـه هـر یک از دو گروه « ارتباطات» و « رستوران و هتل » ،۰/۲ درصد به « تفریح و امـور فرهنگـی » ،۹/۱ درصـد به « تحصـیل » و ۳/۰ درصـد به « دخــانیات » اختصــاص داشـته اسـت .

سالانه یک خانوار در سال ۱۳۹۴ حدود ۳۵۲۵۹۵ هزار رالـ ۳ متوسط درآمد ناخالص (ماهانه حـدود ۲۹۳۸۳ هـزار رالص) بـوده که نسبت به سال ۱۳۹۳ معـادل ۳/۱۲ درصد افزایش داشته است.

۷/۶۹ درصـد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و ۳/۳۰ درصــد را درآمـد غیر پولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است .

حسن روحانی در تبلیغات انتخابات سال ۹۲ وعده هایی را به کارگران داد که پس از گذشت ۳ سال و اندی از دولتش هنوز هم محقق نشده است.

رییس جمهور در ۱۹ خرداد ۹۲ و در گیلان وعده داده بود که «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد. دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. تفاوت بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر عزیز شده است.»

همچنین در نخستین روزهای آغاز به کار دولت تدبیر و امید، رئیس دولت یازدهم درباره حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار گفته بود: «شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران باید ترمیم شود. تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست، بلکه حق قانونی کارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.»

در سال پایانی دولت یازدهم مشکلات کارگران همچنان پابرجاست و حل نشده و بررسی گزارش های مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی نشان می دهد هزینه زندگی جامعه کارگری هر سال سیر صعودی داشته و باید گفت با دستمزدهای حداقلی و زیر یک میلیون تومان اصلا همخوانی ندارد.

اکنون باید از رییس دولت یازدهم پرسید چه برنامه ای برای تحقق وعده های انتخاباتی که با آن رای مردم را جذب کرد؛ دارد چراکه شاید در این ماه های آخر بخواهد به بخش کوچکی از این وعده ها جامعه عمل بپوشاند .

مهرنوش حیدری

منبع : http://www.afkarnews.ir

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی