ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مفهوم توسعه مالی؟؟؟

0
در فرهنگنامه مفاهیم پولی و  بانکی(خلعتبری، ۱۳۷۱) توسعه مالی مترادف با تعمیق دارایی مالی دانسته  شده و به حالتی گفته می شود که سرعت افزایش داراییهای مالی بیش از سرعت افزایش دارایی های غیر مالی باشد . در این حالت نسبت دارایی های مالی به دارییهای های غیر مالی رو به افزایش می گذارد .
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ : ١ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﻲ  ٢ – ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ  غیرﺑﺎﻧﮑﻲ ٣ – ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ پولی  ۴ – ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ۵-  ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ ۶ – محیط نهادی

ساده ترین شاخص، نسبت نقدینگی به GDP می باشد که درجه پولی شدن اقتصاد را اندازه گیری می کند .پول، عهده دار وظایف مهمی نظیر وسیله پرداخت و ذخیره ارزش است، حجم پول با بهترین شکل وظیفه پرداخت و نقدینگی وظیفه ذخیره ارزش را منعکس می سازد . حجم پول بایستی در امتداد با معاملات اقتصادی افزایش پیدا کند. اما به منظور بهبود تعمیق مالی می بایست حجم نقدینگی  متناسب با ظرفیت اقتصادی و در جهت توسعه مالی افزایش یابد . در صورتی که سپرده های بانکی، اعتبارات پرداختی بانکها را تامین مالی کنند، می توانند شاخص وضعیت واسطه گری مالی در یک اقتصاد باشند.

اطلاعات موجود نشان می دهد رشد نقدینگی تا سال ۱۳۸۳ رابطه معنی دار ولی منفی با رشد تولید ناخالص داخلی داشته است . بعبارتی افزایش نقدینگی  بیشتر حاصل افزایش پایه پولی و به علت کسری های مزمن بودجه دولت بوده است تا تعمیق و گسترش کاربرد ابزارهای مالی در اقتصاد ایران. در تنیجه با وجود اینکه میزان نقدینگی در سال ۸۹ حدود ۵۰ برابر میزان نقدینگی در سال ۷۶ شده است , اما اندازه واقعی اقتصاد ایران، یعنی میزان واقعی تولید ناخالص داخلی تنها ۱/۸ برابر شده است.

شاخص دیگر در مورد توسعه مالی را می توان شاخص “اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به GDP” درنظر گرفت. این نسبت در ایران بسیار پایین و در طی سالهای ۲۰۱۰ لغایت ۲۰۱۳  روند نزولی داشته که نشان از سوق یافتن اقتصاد در جهت عکس توسعه مالی بوده است بطوریکه نسبت یاد شده  از ۱۳/۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به  ۱۲/۲ درصد  در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/633699

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار