ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

دلایل دخالت دولت در اقتصاد:

0

۱- عدم کارایی: مواردی پیش میآید که سیستم اقتصاد بازار آزاد نمیتواند برخی از کالاها و خدمات را تولید نماید یعنی عدم کارایی اقتصادی دارد، از جمله این کالاها و خدمات امنیت ملی، دفاع ملی، پلیس و غیره میباشد. که البته با حضور و وجود دولت در اقتصاد یک جامعه این کالاها و خدمات تولید خواهند شد.

۲- توزیع مجدد درآمد: احتمال دارد در برخی از موارد سیستم اقتصادی بازار آزاد نتواند عدالت اقتصادی را در جامعه ایجاد نماید یعنی ممکن است قشری از جامعه سهم بالایی از درآمد را به خود اختصاص داده و برعکس قشر دیگر سهم پایینی از درآمد را داشته باشند. اما دولت با وضع مالیات قسمتی از درامد افراد ثروتمند جامعه را گرفته و با وضع بیمههای تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و … به اقشار کم درآمد جامعه انتقال میدهد.

۳- ایجاد ثبات اقتصادی: تورم و رکود اقتصادی از جمله بیماریهای اقتصادی میباشد که به خودی خود در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد قابل درمان نمیباشد بلکه دولت با ابزاری که در اختیار دارد همچون مالیاتها و میزان حجم پول در کشور تحت سیاستهای مالی و پولی به درمان این بیماریها میپردارد.

منبع : http://www.economicaffairs.ir/?p=1306

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

Comments are closed.