ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

هزینه های نمایندگی چیست؟انواع آن :

0
تعاریف هزینه نمایندگی:
۱- هزینه هایی هستند که مالکان به خاطر اعمال نظارت بر عملکرد، فعالیتها و اقدامات مدیران متحمل میشوند تا اطمینان پیدا کنند مدیران در راستای حداکثر رساندن منافع آنها کار میکنند.
۲- هزینهای است که سهامداران برای کم کردن تضاد منافع نماینده با سهامداران میپردازند.
۳- لذا ممکن است بین حداکثر شدن منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران اصطکاک یا تضاد منافعی به وجود آید که آن را مشکل یا مسئله نمایندگی مینامند.

۴- هزینه ناشی از تعارض بین مدیران و ذینفعان است که ذینفعان شامل: ۱- سهامداران؛ ۲- کارکنان؛ ۳- مشتریان؛ ۴- تأمینکنندگان مواد اولیه؛ ۵- برخی از سازمانهای دولتی؛ ۶- اعتباردهندگان.

هزینه های نمایندگی به سه گروه تقسیم میشود:
۱- هزینه های نظارت بر عملیات مدیران: بابت حسابرسی و استقرار رویههای کنترلی
۲- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی جهت محدود کردن رفتار نامطلوب مدیران

۳- هزینه های فرصت یعنی سهامداران مجبورند محدودیتهایی اعمال کنند.

راههای کاهش هزینه های نمایندگی:
۱- افزایش پاداش و حقوق مدیران
۲- مداخله مستقیم سهامداران در امور سازمان
۳- تهدید به اخراج مدیران
۴- تهدید به خرید (بلعیدن) سهام شرکت توسط رقبا

منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/632286

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار