ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مسائل زیست محیطی کشورهای توسعه نیافته:

0

مسائل زیست محیطی کشورهای توسعه نیافته ناشی ازفقرنسبی آنهاست

ریشه های مسائل زیست محیطی کشورهای صنعتی وکشورهای توسعه نیافته باهم تفاوت دارند . درکشورهای صتعتی این مسائل عمدتا ناشی ازپیشرفت فزاینده تکنولوژی وتراکم سرمایه تولیدی است ، درحالی که مسائل زیست محیطی درکشورهای توسعه نیافته ، ناشی از ویژگیهای توسعه نیافتگی آنهاست.
ازدیدگاه کلان ، کشاورزی وصنعت نمودهای بیرونی دستکاری سازمان یافته انسان درطبیعت ومنابع طبیعی است که درخدمت بهبود کلی کیفیت زندگی انسان قرار گرفته اند.
انسان خردورز هزاره های اخیر ، مقوله های محیط اجتماعی ومحیط انسانساخت را به محیط طبیعی افزوده است. بشر به یمن هوشمندی و توانائی تغییر درطبیعت درجهت منافع خود توانسته است برزمین حکم براند . اما بقای انسان بستگی به چگونگی اداره علاقه زمین وحفظ کیفیت محیط دارد. دستیابی انسان به تکنولوژی ، مصنوعی کردن محیط را درجهت آسانتر کردن زندگی تسریع کرد به طوری که مدتها بعد آشکار شد که باید بهائی برای این تغییر پرداخته شود ، بهائی درقالب خرابی ، آلودگی ومحرومیت فوقالعاده ازبعضی ازعناصر اساسی سازنده کیفیت زندگی .
باید توجه داشت که ریشه های مسائل زیست محیطی کشورهای صنعتی وکشورهای توسعه نیافته باهم تفاوت دارند . درکشورهای صتعتی این مسائل عمدتا ناشی ازپیشرفت فزاینده تکنولوژی وتراکم سرمایه تولیدی است ، درحالی که مسائل زیست محیطی درکشورهای توسعه نیافته ، ناشی از ویژگیهای توسعه نیافتگی آنهاست.مانند: نارسائیهای غذائی ، گرسنگی آشکار وپنهان ؛ کمبود مسکن ، انرژی ، شیوع بیماریها ؛ بهره برداری غیر عقلائی از منابع موجود وهرزرفتن آن؛ رشد فزاینده جمعیت وگسترش آگاهی مردم از واقعیت فقر؛دوگانگی اقتصادی – اجتماعی ومتلاشی شدن ساختارهای سنتی . به طوری که آلودگی محیط زیست دراین کشورهارا آلودگی وابسته به فقر دانسته اند.
به هرحال ، فعالیت اقتصادی انسان ، خواه درنظم صنعتی کشورهای پیشرفته وخواه در چارچوب تلاش معاش کشورهای توسعه نیافته که درگیر فقرنسبی معیشتی هستند ، اکوسیستم جهان را تخریب کرده است . حاصل فعالیت اقتصادی انسان ودخالت وی درمحیط طبیعی در دوره معاصر هم از نظر کمی وهم ازنظر کیفی باگذشته بسیار متفاوت است .
تاثیر رشد جمعیت برسطح تولید بستگی به ترکیب افزایش جمعیت ومحیطی که جمعیت درآن رشد می یابد ، دارد.رشد جمعیت می تواند ناشی از افزایش میزان موالید باشد که دراین صورت بارتکفل فعالان اقتصادی افزایش می یابدوروی تولید (دست کم درکوتاه مدت) اثری نمی گذارد. درصورتی که رشد جمعیت ناشی از کاهش مرگ ومیر یعنی افزایش امید به زندگی باشد ، دراینصورت ممکن است افزایش جمعیت موجب رشد سطح تولید شود زیرا سالهای عمر مولد افراد افزایش می یابد.برگرفته از:‌پژوهش نامه بازرگانی

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار