ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آیا خصوصی سازی ومردمی سازی دارای مفاهیمی متفاوت می باشند؟

0

مفاهیم خصوصی سازی ومردمی سازی:

هنگامی ازخصوصی سازی صحبت بمیان می آید که سیستم اقتصادی دریک کشور ازشکل بسته به صورت بازانجام گیرد ودراین صورت تمامی مراکزتولیدی وخدماتی بایستی توسط بخش غیردولتی مدیریت واداره شود .

اگردرهنگام انتقال سیستم اقتصادی بسته به سیستم باز ، نظارت دقیق صورت نگیرد عده ای فرصت طلب که دارای ثروتهای فراوان وبادآورده می باشند ازاین موقعیت به نفع خود استفاده نموده واقدام به تصرف هرچه بیشتر اینگونه موسسات تولیدی وخدماتی نموده وازآنجائیکه خصوصیات اینگونه افراد فقط دستیابی به سودهای سرشار وهنگفت می باشد ، اقدام به بیکاری نیروهای کارشاغل دراین موسسات نموده وبحران بیکاری را درجامعه فراهم می نمایند.

به جهت عدم سوء استفاده افراد فرصت طلب ، بجای خصوصی سازی واژه مردمی سازی که دارای معانی سودمندتری می باشد ، استفاده می گردد تا اهداف انتقال سیستم اقتصادی بسته به سیستم اقتصادی باز به نحومطلوب وبهتری انجام پذیرد، دراین حالت موسسات تولیدی وخدماتی دولتی به صورت سهام به مردم جامعه واگذار می گردند، تا بدینوسیله اینگونه موسسات بهترمدیریت واداره شده وضمن افزایش اشتغال ازبیکاری روزافزون نیروهای کار ممانعت بعمل آید.

واگذاری سهام موسسات تولیدی وخدماتی به مردم ، مشارکت هرچه بیشترآنان را درافزایش تولید ویا بهترشدن خدمات مهیا می سازد که هرگاه این واگذاری بنحو مطلوبی انجام گیرد افزایش بهره وری ونیزرونق وشکوفائی اقتصادی را موجب می گردد.

اگرموسسات تولیدی وخدماتی قسمتی ازسهام موسسات خود را به نیروهای کارخود واگذارنمایند ، انگیزه آنان را برای تولید بیشتر ونیزخدمات بهتر مهیا می نمایند.نیروهای کارازاینکه ازسود اینگونه موسسات بهره مندخواهند شد تمامی سعی وتلاش خودرا درجهت هرچه بهترشدن کیفت تولید وخدمات مطلوبتر بکارمی گیرند ودراین صورت اختلافات میان مدیران ونیروهای کار کاهش می یابد ومحیطی امن ومناسب را برای آنان فراهم می سازد .

اگرتسهیلات پرداختی بانکها به موسسات تولیدی وخدماتی، مشروط به واگذاری سهام قسمتی ازاین موسسات به نیروهای کارخود باشد ، درآن صورت موجب افزایش اشتغال ونیروهای کارونیز سبب افزایش بهره وری می گردد.

مهمترین نکته درخصوصی سازی این است که اگر این واگذاریها  بمنظور رشد وتوسعه اقتصادی صورت نگیرد وبجای واگذاری به مردم به افرادخاصی انجام گیرد نه تنها نتیجه حاصل نمی گردد بلکه نتایج آن بصورت معکوس درجامعه نمایان می گردد که با بیکارشدن نیروهای کارشاغل موجب افزایش معضلات اقتصادی مهیا میگردد.

 

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار