ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آیا خصوصی سازی ومردمی سازی دارای مفاهیمی متفاوت می باشند؟

0

مفاهیم خصوصی سازی ومردمی سازی:

هنگامی ازخصوصی سازی صحبت بمیان می آید که سیستم اقتصادی دریک کشور ازشکل بسته به صورت بازانجام گیرد ودراین صورت تمامی مراکزتولیدی وخدماتی بایستی توسط بخش غیردولتی مدیریت واداره شود .

اگردرهنگام انتقال سیستم اقتصادی بسته به سیستم باز ، نظارت دقیق صورت نگیرد عده ای فرصت طلب که دارای ثروتهای فراوان وبادآورده می باشند ازاین موقعیت به نفع خود استفاده نموده واقدام به تصرف هرچه بیشتر اینگونه موسسات تولیدی وخدماتی نموده وازآنجائیکه خصوصیات اینگونه افراد فقط دستیابی به سودهای سرشار وهنگفت می باشد ، اقدام به بیکاری نیروهای کارشاغل دراین موسسات نموده وبحران بیکاری را درجامعه فراهم می نمایند.

به جهت عدم سوء استفاده افراد فرصت طلب ، بجای خصوصی سازی واژه مردمی سازی که دارای معانی سودمندتری می باشد ، استفاده می گردد تا اهداف انتقال سیستم اقتصادی بسته به سیستم اقتصادی باز به نحومطلوب وبهتری انجام پذیرد، دراین حالت موسسات تولیدی وخدماتی دولتی به صورت سهام به مردم جامعه واگذار می گردند، تا بدینوسیله اینگونه موسسات بهترمدیریت واداره شده وضمن افزایش اشتغال ازبیکاری روزافزون نیروهای کار ممانعت بعمل آید.

واگذاری سهام موسسات تولیدی وخدماتی به مردم ، مشارکت هرچه بیشترآنان را درافزایش تولید ویا بهترشدن خدمات مهیا می سازد که هرگاه این واگذاری بنحو مطلوبی انجام گیرد افزایش بهره وری ونیزرونق وشکوفائی اقتصادی را موجب می گردد.

اگرموسسات تولیدی وخدماتی قسمتی ازسهام موسسات خود را به نیروهای کارخود واگذارنمایند ، انگیزه آنان را برای تولید بیشتر ونیزخدمات بهتر مهیا می نمایند.نیروهای کارازاینکه ازسود اینگونه موسسات بهره مندخواهند شد تمامی سعی وتلاش خودرا درجهت هرچه بهترشدن کیفت تولید وخدمات مطلوبتر بکارمی گیرند ودراین صورت اختلافات میان مدیران ونیروهای کار کاهش می یابد ومحیطی امن ومناسب را برای آنان فراهم می سازد .

اگرتسهیلات پرداختی بانکها به موسسات تولیدی وخدماتی، مشروط به واگذاری سهام قسمتی ازاین موسسات به نیروهای کارخود باشد ، درآن صورت موجب افزایش اشتغال ونیروهای کارونیز سبب افزایش بهره وری می گردد.

مهمترین نکته درخصوصی سازی این است که اگر این واگذاریها  بمنظور رشد وتوسعه اقتصادی صورت نگیرد وبجای واگذاری به مردم به افرادخاصی انجام گیرد نه تنها نتیجه حاصل نمی گردد بلکه نتایج آن بصورت معکوس درجامعه نمایان می گردد که با بیکارشدن نیروهای کارشاغل موجب افزایش معضلات اقتصادی مهیا میگردد.

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار