ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مگسان دورشیرینی:

0
این دغل دوستان را که می بینی ، مگسانند دورشیرینی.

شناخت دوستان واقعی ومتمایزنمودن آنان با افراد دوست نما، ازچنان اهمیتی برخورداراست که اگربه آن به دیده اغماض بنگریم ، بدون شک لطمات بسیاری را متحمل خواهیم شد.

انسانها به تنهائی قادربه حل همه مسائل ومشکلات اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی خودنمی باشند، بنابراین نیاز به همفکری وهمکاری دیگر افراد جامعه دارند . بهمین علت پیدا نمودن افراد همفکر وهم سلیقه ، کاری بسیاردشواراست . دربعضی مواقع آدمهای دوست نما ، همانند گرگی درلباس میش ، آنچنان مشکلاتی را ایجاد می نمایند که دشمن قادر به انجام این چنین کاری نمی باشد.زیرا شناخت دوستان واقعی ، فقط درهنگام گرفتاری ومشکلات میسربوده ودرزمانی که اوضاع به حالت طبیعی خودقراردارد ،امری محال وغیرممکن است وفقط انسانهای باتجربه ودانا قادر به درک این مسائل می باشند.

این افراد دوست نما، زمانی که اوضاع بروفق مراد بوده باشد به روابط خود ادامه می دهند، اما هنگامیکه احساس نمایند این روابط دیگر نمی تواند برای شان مفید واقع شود ، بطورناگهانی اقدام به قطع ارتباط نموده واین قطع ارتباط درزمان بحرانی صورت گرفته وصدمات سنگینی را وارد خواهد نمود.وبه بیان دیگر مانند مگسان دورشیرینی، زمانی که شیرینی به اتمام برسد پراکنده میشوند .

شناخت دوستان واقعی درهمه ابعادمختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی وغیره ازچنان درجه اهمیتی برخورداراست که عدم تشخیص آنان ازدوست نما ها می تواند سبب نابودی جوامع را موجب گردد. پس انتخاب دوستان واقعی بسیار باارزش بوده واگردرست انتخاب شوند موجب پیروزی وسرافرازی واگر بدقت انتخاب نشوند موجبات خفت وخواری را فراهم می نمایند.

غرص از بیان این موضوع ، این است که اخیرا”، تملق وچاپلوسی جای خودرا به انتقادسازنده (دربعضی ازمراکز خدماتی واقتصادی ) داده است واین مدیران قادربه تشخیص دوستان وهمکاران واقعی خودنمی باشند.زیرا این افراد متملق با ظاهرسازی ودرحقیقت مانند گرگی که لباس میش برتن کرده باشد آنچنان خودرا دلسوز نشان می دهند که دوستان واقعی به علت نداشتن این خصوصیات یا به کنارگذاشته شده ویا امکان همکاری برای شان مقدور نمی باشد. با مختصر تحقیق وبررسی دربین بعضی از مراکز اقتصادی وخدماتی می توان این موضوع را بخوبی مشاهده نمودکه ازاین موضوع نبایستی بسهولت گذرکرد ، زیرا اگربا فرهنگ تملق وچاپلوسی مبارزه قاطع نشود مسلما” آن عده ازافراد که چنین خصلتهای ناپسندراندارند وهمواره دلسوزانه به خدمات خود ادامه می دهند ممکن است بطورکلی منزوی گردند وجای آنان را همان افراد دوست نمایان بگیرند که این افراد دوست نما نه تنها مسئولیتی درمقابل جامعه احساس نمی کنند بلکه درهنگامیکه نیاز به وجود آنان باشد آنچنان ضربه ای وارد خواهند نمود که جبران آنها ممکن است بسیارسنگین ودربعضی مواقع غیرقابل جبران باشد.

دوستان واقعی همواره درمقابل اشتباهات بسهولت نمی گذرند ، بلکه همواره سعی می نمایند با انتقادات سازنده موجبات سرافرازی وسربلندی را فراهم نمایندولی افراد دوست نما با مخفی نمودن این اشتباهات نه تنها انتقادی نمی نمایند بلکه با تعریف وتمجید سعی می نمایند اینگونه اشتباهات افزایش یافته تاسبب نابودی شان فراهم گردد.

بنابراین ازخصوصیات دوستان واقعی ، انتقاد سازنده بدون تملق وچاپلوسی وازویژگیهای افراد دوست نما ، مخفی نمودن اشتباهات وتعریف وتمجید ، بدون هرگونه انتقادی می باشد.

باورداشته باشیم که اگرازنزدیکی با دوستان غیرواقعی خودداری نموده وفقط دوستان واقعی را درکنارخودداشته باشیم نه تنها زیانی نمی بینیم بلکه ازبسیاری مصائب وبلاها رهائی می یابیم.زیراکه یک نفردوست واقعی ازافراد بیشماری که مدعی دوستی دارند، باارزشتر می باشد.

یعنی اینکه: یکی مردجنگی به ازصدسوار، سیاهی لشکرنیاید بکار

این شعرونیزشعری که درابتدای نوشته ذکرگردیده است ، واقعیتهای موجود درهر جامعه را نشان می دهد که ازسالهای گذشته وجودداشته وادامه خواهد داشت وفقط افراد با تجربه وبا تدبیر می توانند با تیزهوشی ودرایت نسبت به طرد افراد متملق وریاکار ازخود اقدام نموده وباورداشته باشند که :این دغل دوستان راکه می بینی ، مگسانند دورشیرینی.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار