ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

شرحی مختصر درعدم ثبات قیمت کالاها وخدمات:

0

درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار ، اگر تنظیم بازار بطورمستمر وبا درایت انجام نگیرد ، موجب بی ثباتی درقیمت کالاها وخدمات خواهد گردید:

هنگامیکه عده ای از اقتصاد دانان ، اقتصاد بسته یا برنامه ریزی شده را بهترین راه حل جهت تثبیت قیمت کالاها وخدمات می دانستند، دراندیشه این موضوع نبودند که دخالت کامل دولتها دراموراقتصادی (با توجه به اینکه عدالت اقتصادی را فراهم می نماید) به سبب نبودن رقابت در اینگونه جوامع، موجب عدم رونق اقتصادی می گردد.

اما با گذشت زمان ، اقتصاددانان به این موضوع واقف شدند که اقتصاد برنامه ریزی شده با توجه به اینکه موجب ثبات قیمتها ونیز باعث رشد اقتصاد ملی می گردد، ولی بعلت اینکه دراین نوع اقتصاد هیچگونه رقابتی وجود ندارد ، نمی توان جامعه ای با رونق وشکوفائی اقتصادی را انتظارداشت. بهمین علت اقتصاد باز یا برپایه مکانیسم بازار را( که درآن دولتها نقشی درتعیین قیمتها نداشتند ) را انتخاب نمودند.

عده ای از اقتصاددانان براین عقیده اند که دولت نباید دخالتی درامور اقتصادی داشته وتمام وظایف اقتصادی خودرا به مردم محول نماید، که درآن صورت ممکن است کسانی که توان رقابت را ندارند بکلی نابودشده ویا زمانی که تولیدات داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشد ازبین رفته ودراین صورت اقتصاد ملی با خطرنابودی روبرو می گردد.

بهمین منظور عده ای دیگر ازاقتصاددانان ، اقتصاد کاملا” آزاد وبدون دخالت دولتها را برای جوامع مضر دانسته وپیشنهاد می نمایند که دولتها با سیاستهای اقتصادی مشخص ازجمله سیاست تنظیم بازار درجهت برقراری عدالت اقتصادی اقدام نمایند.

دولتها برای اینکه منافع تولیدکنندگان داخلی ونیزمصرف کنندگان کالاهارا به یک اندازه تامین نمایند ، با وضع تعرفه ها برروی کالاهای وارداتی سبب افزایش ویا کاهش قیمت کالاها می گردند.که با افزایش این تعرفه ها به کالاهای وارداتی ، ازتولیدکنندگان داخلی ونیز اقتصاد ملی حمایت نموده وبا کاهش تعرفه ها سبب کاهش قیمت کالاها وهمچنین سبب رضایتمندی مصرف کنندگان را فراهم می نمایند.

اما اگر سیاست تنظیم بازار بطورمستمروبا درایت انجام نگیرد ، شاهد بی ثباتی درقیمت کالاها وخدمات خواهیم بود که می تواند نارضایتی مصرف کنندگان وهمچنین تولیدکنندگان را درپی داشته باشد.

بهمین منظور روش تنظیم بازار بنحوی باید صورت پذیرد که ضمن اینکه منافع تولیدکنندگان داخلی را تامین می نماید ، سبب رضایتمندی بیشتر مصرف کنندگان این کالاهارا نیز موجب گردد.

بنا براین اگر بخواهیم بازاری منظم وبا ثبات داشته باشیم، بایستی درتنظیم بازار بنحوی اعمال نمائیم که شاهد افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات نباشیم ونیز طوری رفتار نمائیم که منافع تولید کنندگان داخلی نیز تامین گردیده وبدین وسیله اقتصاد ملی که ازاهمیت فراوانی برخوردار می باشد به مخاطره نیفتد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار