ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

رشوه وکمک های انسان دوسانه:

0

آیا رشوه وکمکهای انسان دوستانه دارای مفاهیمی متفاوت می باشند؟

 درابتدا به تعریفی مختصر ازرشوه وکمکهای انساندوستانه بسنده نموده وآنگاه به بررسی ونتیجه گیری درباره تفاوت بین رشوه وکمکهای انساندوستانه می پردازم.

کمکهای انساندوستانه هنگامی صورت می گیرد ،که کمک کننده اهداف انسانی داشته ومنتظر جبران آن ازجانب کمک شونده نمی باشد. ودراین حالت کمک کننده بصورت ناشناس باقی مانده تا ارزش این عمل نیک اوبیشترگردد.

اما رشوه زمانی اتفاق می افتد که رشوه دهنده اهداف خیرخواهانه نداشته وبمنظور معامله صورت گرفته ومنتظر جبران آن ازطرف رشوه گیرنده می باشد.بعلت اینکه رشوه یک عمل غیر اخلاقی ونیز ضد اجتماعی می باشد بصورت مکتوب غیرممکن بوده وبطورشفاهی وبه دور ازنگاه دیگران انجام می گیرد . هرگاه که عمل رشوه بنحو مطلوب صورت گیرد ورشوه دهنده وهمچنین رشوه گیرتده به یک اندازه ازآن بهره مند گردند ، هردونفر راضی شده ودراین صورت مشکلی برایشان ایجاد نمی گردد ولی اگر رشوه دهنده پس ازپرداخت رشوه به آن اهداف خاص خود نایل نگردد ، ازوضعیت موجود ناراضی شده وچون خودرا مغبون می بیند به عناوین وبهانه های گوناگون اقدام به اعتراض می نماید. بعلت اینکه عمل اوغیرقانونی بوده ونمی تواند آن را درمراجع قانونی ونیزدرافکارعمومی مطرح نماید ، نسبت توجیه علت پرداخت وجه نموده تا ضمن معرفی خود بعنوان انساندوست ، طرف گیرنده وجه را غیرامانت دار معرفی نماید وبجهت اینکه رشوه دهنده برای بدست آوردن منافع بیشتر به رشوه دادن عادت نموده ، همواره به این اعمال غیر اخلاقی وضد اجتماعی خود ادامه داده وهرگاه نیزفرد دیگری نتواند انتظارات اورا براورده سازد آنگاه اعلام می دارد که کمک به همنوعان کارصحیحی نبوده ودیگر به کمک خود ادامه نخواهد داد واظهارمی نماید، به آنانی که کمک شده نه تنها بنحوی ازاو تعریف وتمجید ننموده اند بلکه قادربه براورده ساختن مقاصد اونبوده اند.

درصورتیکه اگر قصد واراده شخصی کمک به انسانهای همنوع خود باشد وازاین اعمال انساندوستانه لذت ببرند وانتظار هیچگونه جبرانی را ازجانب کمک شوندگان نداشته باشند همواره به این اعمال خیرخواهانه خود ادامه داده وهرگز رفتارهای نیک خودرا به دیگران اعلام نمی نمایند.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار