ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بررسی علت ازهم گسیختگی نظام خانواده:

0

چگونگی افزایش اختلافات بین زن وشوهر درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار:

یکی از بزرگترین معایب سیستم اقتصادی باز یا برپایه مکانیسم بازار ، کاهش مداوم استحکام دربین خانواده ها می باشد که منجربه ازهم گسیختگی نظام خانواده ها می گردد.

برای بررسی علت عدم استحکام خانواده ها درسیستم اقتصادی آزاد، ابتدا به تعریف دونوع اقتصاد بسته وباز می پردازیم تا شاید بتوانیم به راهکاری مناسب جهت حل معضل کاهش مداوم استحکام درنظام خانواده ها دست یابیم.

درنظام اقتصادی بسته یا برنامه ریزی شده ، بعلت اینکه هیچگونه رقابتی وجود ندارد وهمگان ازمزایا ونیز امتیازات یکسانی برخوردار هستند ، خانواده ها کمتردچار ازهم پاشیدگی می گردند. زیرا افراد دراین جوامع مزیتی نسبت به یکدیگرندارند تا منجربه اختلاف گردد.بهمین منظور دراینگونه نظام اقتصادی ، افراد به ساده زیستی خوگرفته وازتجمل گرائی خودداری می نمایند. مراسم ازدواج نیزبسادگی برگزار می شود وافراد بجای رقابت با همدیگر همکاری ومساعدت می نمایند. بهمین دلیل اختلافات زنان ومردان روبه کاهش گذاشته ومنجربه استحکام روزافزون درنظام خانواده ها می گردد.

اما درنظام اقتصادی آزاد یا به اصطلح برپایه مکانیسم بازار بعلت اینکه رقابت بین افراد بشدت وجوددارد، بهمین دلیل آنانی که توانائی رقابت ندارند بتدریج ازجامعه گریزان شده ودچار یاس وافسردگی می شوند، که بسیاری ازآنان مبتلا به بیماری روانی می گردند.

دراین نوع جوامع اقتصادی اختلافات بین زن وشوهر افزایش یافته که منجربه ازهم پاشیدگی خانواده آنان می گردد.دراینکونه جوامع ، زنان شوهران خودرا با مردان دیگراجتماع مقایسه می نمایند ومردان برای جلوگیری ازفروپاشی نظام خانواده خود ناگزیر به تهیه امکانات رفاهی برای خانواده خود ازهرطریق ممکن می گردند وهنگامی که قادربه رقابت با مردان دیگر دراینگونه سیستم اقتصادی نباشند ، آنگاه خانواده آنان دچار ازهم گسیختگی می گردد. هرچه میزان رقابت بشترباشد بهمان نسبت احتمال ازهم پاشیدگی خانواده ها بیشتر می گردد.

ازویژگیهای مهم این نوع نظام اقتصادی تجمل گرائی بسیارشدید دربین خانواده ها می باشدکه زنان شوهران خودرا مجبور به تهیه امکانات رفاهی بهتروبیشتر ازدیگران تشویق می نمایند. زمانی که مردان قادر به تهیه امکانات بیشترازدیگران نباشند ، اختلافات بین زنان وشوهران روبه افزایش گذاشته وتاجائیکه منجربه از هم پاشیدگی خانواده آنان می گردد. ضمنا” مراسم عروسی نیز دراین نوع جوامع اقتصادی بسیارپرتجمل برگزار می شود.

عده ای از اندیشمندان براین عقیده اتفاق نظردارند که هرچه میزان سواد ومعلومات زنان ومردان افزایش یابد ، تجمل گرائی روبه کاهش گذاشته وخانواده ها ازاستحکام بیشتری برخوردارشده وکمتردچار ازهم پاشیدگی می گردندولی تجربه نشان داده عده اندکی ازمردان وزنان که ازسطح بالای علمی برخوردار می باشند واهداف خاصی را دنبال می نمایند ، دردام تجمل گرائی گرفتار نمی گردند واکثرآنان که دراینگونه جوامع زندگی می نماینددچار بیماری لاعلاج تجمل گرائی می گردند.

با این توصیف ، برای جلوگیری ازافزایش اختلافات بین زنان ومردان درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار ، بایستی چاره اندیشی نمود ، زیرا با افزایش رقابت درسیستم اقتصادی آزاد اختلافات درخانواده ها روبه افزایش گذاشته ونتیجه آن ازهم گسیختگی خانواده ها می باشد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار