ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آیا امنیت اقتصادی بدون امنیت اجتماعی امکان پذیر است؟

0

امنیت اجتماعی واقتصادی:

موضوع امنیت اجتماعی که درشرایط کنونی مورد توجه بیشتر اقشارفقیروهمچنین متوسط جامعه قرار گرفته ، ازآنچنان اهمیتی برخوردار است که اگربهاء بیشتری به آن داده شود ، موجبات حضورفعال همه اقشار جامعه ودرنتیجه ، رشد وشکوفائی اقتصادی را درپی خواهد داشت.

ازآنجائیکه امنیت اقتصادی فقط درسایه امنیت اجتماعی امکان پذیر است ، اگرخواهان امنیت اقتصادی میباشیم، موضوع با اهمیت امنیت اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت . امنیت اجتماعی واقتصادی فقط با رعایت دقیق قوانین توسط همه افراد جامعه ونیز اجراء صحیح آن ایجاد می گردد . لازم به ذکراست که این امنیت جه دراقتصادخرد وچه دراقتصاد کلان به یک اندازه با اهمیت بوده وکسانی که امنیت اجتماعی را بهرشکل وصورت مورد مخاطره قرار دهند ، باعث نا امنی اقتصادی گردیده که ازاین طریق آسیبهای جدی برتمامی آفراد جامعه وارد می سازند.

با توجه به اینکه رعایت قانون واحترام به آن حتی اگر با نواقص وکاستیهائی نیزروبروباشد ، بمراتب ازبی قانونی بهترمی باشد،بنابراین رعایت همگان به آن ، نظم وانضباط خاصی را درجامعه برقرار می سازد ودرزمانهای گذشته ، هرگاه که قوانین وقراردادهای اجتماعی مورد بی توجهی قرار می گرفت ، عده ای ازافراد شروروسرخورده اجتماعی ازاین موقعیت استفاده نموده ، با ایجاد تشکلهای غیرقانونی اقدام به اخاذی ازافرادجامعه می نمودند. مردم بناچار یا بایستی به زوربگیران وباجبگیران مبالغی که توسط آنان تعیین می گردید ، پرداخت می نمودند ویا اینکه اگرازپرداخت هرگونه وجهی امتناع می نمودند ، مورد تعرض واقع می شدند وآنگاه مال وجانشان به یکباره مورد مخاطره قرار می گرفت. ودراین شرایط که افراد فقیر جامعه توان پرداخت چنین مبالغی را نداشتند، برای درامان ماندن ازتعرض این اراذل واوباش به افرادی که درآن هنگام به پهلوانان محله معروف بودند وحاضر به هرگونه فداکاری برای امنیت مردم بودند ، پناه می بردند ، که این کشمکشها تاثیرات چندانی دربرقراری امنیت اجتماعی نداشت وهمواره جامعه درحالت تشنج قرارداشت.

اما با پیشرفتهای علمی ، این موضوع برهمگان ثابت گردید ،که برقراری امنیت اجتماعی واقتصادی فقط توسط دولتها امکان پذیربوده ورعایت دقیق قوانین واجراء صحیح آن ، امنیت اجتماعی وهمچنین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

ضمنا” یاد آوری می گردد، که مقصود برقراری امنیت اجتماعی بوده ، که موجبات حضورفعال زنان ، کودکان، نوجوانان ونیزجوانان را درجامعه (که بیشترین آسیبهارا ازجانب افراد شرورمتحمل می گردند )فراهم نموده ودررشد وشکوفائی اقتصادی بسیارتاثیرگذار می باشد وپدیده های اوباشگری وعلت بوجود آمدن افراد شروروپدیدارشدن شکل دیگری ازاوباشگری ونیزنحوه اجراء صحیح قوانین بعهده روانشناسان، جامعه شناسان ونیزحقوقدانان می باشد که اظهارنظر آنان می تواند دربرقراری هرچه بیشتر امنیت اجتماعی که امنیت اقتصادی را نیز درپی خواهد داشت بسیارموثرباشد.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار