ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آیا امنیت اقتصادی بدون امنیت اجتماعی امکان پذیر است؟

0

امنیت اجتماعی واقتصادی:

موضوع امنیت اجتماعی که درشرایط کنونی مورد توجه بیشتر اقشارفقیروهمچنین متوسط جامعه قرار گرفته ، ازآنچنان اهمیتی برخوردار است که اگربهاء بیشتری به آن داده شود ، موجبات حضورفعال همه اقشار جامعه ودرنتیجه ، رشد وشکوفائی اقتصادی را درپی خواهد داشت.

ازآنجائیکه امنیت اقتصادی فقط درسایه امنیت اجتماعی امکان پذیر است ، اگرخواهان امنیت اقتصادی میباشیم، موضوع با اهمیت امنیت اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت . امنیت اجتماعی واقتصادی فقط با رعایت دقیق قوانین توسط همه افراد جامعه ونیز اجراء صحیح آن ایجاد می گردد . لازم به ذکراست که این امنیت جه دراقتصادخرد وچه دراقتصاد کلان به یک اندازه با اهمیت بوده وکسانی که امنیت اجتماعی را بهرشکل وصورت مورد مخاطره قرار دهند ، باعث نا امنی اقتصادی گردیده که ازاین طریق آسیبهای جدی برتمامی آفراد جامعه وارد می سازند.

با توجه به اینکه رعایت قانون واحترام به آن حتی اگر با نواقص وکاستیهائی نیزروبروباشد ، بمراتب ازبی قانونی بهترمی باشد،بنابراین رعایت همگان به آن ، نظم وانضباط خاصی را درجامعه برقرار می سازد ودرزمانهای گذشته ، هرگاه که قوانین وقراردادهای اجتماعی مورد بی توجهی قرار می گرفت ، عده ای ازافراد شروروسرخورده اجتماعی ازاین موقعیت استفاده نموده ، با ایجاد تشکلهای غیرقانونی اقدام به اخاذی ازافرادجامعه می نمودند. مردم بناچار یا بایستی به زوربگیران وباجبگیران مبالغی که توسط آنان تعیین می گردید ، پرداخت می نمودند ویا اینکه اگرازپرداخت هرگونه وجهی امتناع می نمودند ، مورد تعرض واقع می شدند وآنگاه مال وجانشان به یکباره مورد مخاطره قرار می گرفت. ودراین شرایط که افراد فقیر جامعه توان پرداخت چنین مبالغی را نداشتند، برای درامان ماندن ازتعرض این اراذل واوباش به افرادی که درآن هنگام به پهلوانان محله معروف بودند وحاضر به هرگونه فداکاری برای امنیت مردم بودند ، پناه می بردند ، که این کشمکشها تاثیرات چندانی دربرقراری امنیت اجتماعی نداشت وهمواره جامعه درحالت تشنج قرارداشت.

اما با پیشرفتهای علمی ، این موضوع برهمگان ثابت گردید ،که برقراری امنیت اجتماعی واقتصادی فقط توسط دولتها امکان پذیربوده ورعایت دقیق قوانین واجراء صحیح آن ، امنیت اجتماعی وهمچنین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

ضمنا” یاد آوری می گردد، که مقصود برقراری امنیت اجتماعی بوده ، که موجبات حضورفعال زنان ، کودکان، نوجوانان ونیزجوانان را درجامعه (که بیشترین آسیبهارا ازجانب افراد شرورمتحمل می گردند )فراهم نموده ودررشد وشکوفائی اقتصادی بسیارتاثیرگذار می باشد وپدیده های اوباشگری وعلت بوجود آمدن افراد شروروپدیدارشدن شکل دیگری ازاوباشگری ونیزنحوه اجراء صحیح قوانین بعهده روانشناسان، جامعه شناسان ونیزحقوقدانان می باشد که اظهارنظر آنان می تواند دربرقراری هرچه بیشتر امنیت اجتماعی که امنیت اقتصادی را نیز درپی خواهد داشت بسیارموثرباشد.

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار