ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

کدام یک ازگزینه های انتقاد سازنده ویا تملق وچاپلوسی موجب افزایش بهره وری در مراکز اقتصادی می گردد؟

0

 موضوعی که بررسی آن پرداخته می شود مدتی است که گریبانگیر مراکز اقتصادی گردیده واگر چاره ای درجهت اصلاح آن اتخاذ نگردد موجبات نابودی آن مراکز را فراهم خواهد ساخت.

مدیرانی که ازشیوه علمی مدیریتی بی بهره هستند همواره سعی می نمایندازافراد غیرعلمی درجهت پیشبرد مقاصد خود استفاده نمایند . این افراد بعلت نداشتن توانائی ومهارت درانجام کار بغیر ازچاپلوسی قادر به انجام کارمفید نمی باشند . مدیرانی که ازوجود اینگونه نیروها استفاده می نمایند درمقابل هربارچاپلوسی پاداشی برای آنها درنظر می گیرند. اینگونه اعمال مدیران سبب پرورش افراد متملق وچاپلوس می گردد که می تواند موجبات نابودی آن مراکز اقتصادی را فراهم سازد.

افراد چاپلوس درمراکز اقتصادی بجهت حفظ بقاء خود سعی می نمایند مانع پیشرفت دیگرنیروها که قادربه تملق گوئی درمقابل مدیرانشان نمی باشند وتلاش می کنند که فقط وظایف خودرا بنحو احسن انجام دهند گردند. که دربسیاری موارد موجبات حذف این نیروهای کار دراین مراکز اقتصادی فراهم می گردد.

آن عده ازمدیرانی که افراد متملق را دراطراف خود گردآوری نموده اند بجهتی که همواره مورد ستایش وتمجید قرارگرفته اند متوجه اشتباهات وخطا های خود نگشته وموجبات نابودی خود ومراکز اقتصادی تحت مدیریت خودرا سبب می گردند .

اما آن عده از مدیرانی که ازوجود نیروهای باسواد وماهر استفاده نموده وهمواره ازانتقادات سازنده آنها بهره می گیرند باعث افزایش بهره وری ونیزرونق اقتصادی می گردند.

هنگامیکه درمراکز اقتصادی زمینه های انتقادات سازنده مهیا بوده وافراد خلاق وخوش فکرقادر به ابراز نظرات خودبدون هیچ هراسی باشند درآنصورت است که روز به روز شاهد پیشرفتهای اقتصادی درآن مراکز بوده ودرنتیجه نیروهای خلاق رشد وپرورش پیدا خواهند نمود.

بنابراین نتیجه گیری می شود که اگردریک مرکز اقتصادی بجای مشورت با افراد چاپلوس ومتملق ازوجودنیروهای باسواد وماهرکه قادر به انجام انتقادهای سازنده می باشند بهره گیری شود موجب افزایش بهره وری ورونق اقتصادی می گردد.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار