ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نقش زنان دررونق وشکوفائی اقتصادی:

0

نقش زنان دررونق وشکوفائی اقتصادی ازچنان اهمیتی برخوردار است که بهاء ندادن ویا کم اهمیت دادن به آن معضلات اقتصادی ونیز اجتماعی را درپی دارد.زنان که نقش مهمی درپرورش جسمی وروحی فرزندان خود( که آینده سازان جامعه می باشند) رابعهده دارند.اگردارای سواد ومعلومات کافی باشند . همواره دربهترشدن وضعیت پرورش جسمی وروحی فرزندان خود که مدیران اقتصادی آینده جامعه را تشکیل خواهند داد نقش بسزائی خواهند داشت.

زنان اگربتوانند همراه ودوشادوش مردان درفعالیتهای اقتصادی شرکت نموده ونسبت به مشکلاتی که رویاروی آنان قرار می گیرد با کمک ویاری ونیزهمفکری یکدیگر به رفع آنها اقدام نمایند . نسبت به وضعیت یکدیگر شناخت بیشتری پیدا نموده وازانتظارات غیراصولی ازهمدیگر (که نظام زندگی آنان را فرو خواهد پاشید ) خودداری خواهند نمود.

مردان درجوامع امروزی بعنوان تنها تامین کننده احتیاجات اقتصادی خانواده محسوب می شوند که خود به تنهائی با مشکلات عدیده روبروشده وسعی دربرطرف نمودن آن موانع ومشکلات می نمایند.

این زنان که درفعالیتهای اقتصادی نقشی ندارند ازروی نا آگاهی موانعی درمقابل مردان بوده که دربسیاری موارد موجب اختلافاتی درمیان آنان گردیده که حتی منجربه نابسامانیهای اجتماعی گردیده است.

زنان بعنوان شریک زندگی مردان بعلت دوری از فعالیتهای اقتصادی نسبت به مشکلاتی که درمقابل مردان قرار دارد آگاهی نداشته ودربسیاری موارد آنان را مورد ملامت وسرزنش قرار داده وبا مقایسه آنان با مردان دیگر. آنان را به کوتاهی درانجام وظایف خود متهم می نمایند.

با توجه به افزایش میزان اختلافات درمیان مردان وزنان . بایستی به فعالیتهای اقتصادی زنان درجامعه توجه بیشتری نمود. زیرا که وقتی زنان درفعالیتهای اقتصادی شرکت فعالی داشته باشند دراقتصاد خانواده خود نقش مهمی داشته ونیز با مشکلاتی که رویاروی مردان قراردارد آشنائی بیشتری پیدا خواهند نمود.ودرآن صورت هرگز مردان شریک زندگی خودرا با مردان دیگر. که این موضوع پایه زندگی آنان را متلاشی خواهدنمود مقایسه نخواهند کرد.

شرکت فعال زنان درفعالیتهای اقتصادی بعنوان شریک زندگی مردان تاثیر بسزائی درکاهش اختلافات میان مردان وزنان خواهد داشت.

زنان با حضورخود درفعالیتهای اقتصادی نسبت به مشکلاتی که درمقابل زندگی آنان قرار خواهد گرفت بهتر می توانند تصمیم گیری نموده ودر اندیشه چاره جوئی برآیند.

با این توصیف . شرکت فعال زنان درفعالیتهای اقتصادی که نیمی ازافراد جامعه را تشکیل می دهند با عث کاهش اختلافات خانوادگی گشته وبجای اینکه موانعی درمقابل مردان باشند . می توانند کمک بسیار موثری در رونق وشکوفائی اقتصادی جامعه گردند.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی