ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مشکل چیست؟

0

مشکل چگونه ایجاد می شود؟

مشکل هنگامی بروز می نماید که اموربطورصحیح ودرست انجام نمی گیردویا بعبارتی برنامه ریزیهائی که برای اموری موردنظربوده بصورت درست وواقعی نبوده که منجربه مشکلات ونابسامانیها گردیده است.

برای اینکه این موضوع بهتر بررسی شود ، بایدراههائی برای جلوگیری ازایجاد مشکل جستجونمود.ابتدا اینکه افرادی که چنین برنامه ریزیهائی را انجام می دهند ، بایستی ازداناترین و باهوش ترین افراد انتخاب شده ودرهنگام برنامه ریزی همه جوانب رادرنظرگرفته وپس از انجام آزمایشات گوناگون ورفع نواقص ، زمانیکه به درستی وهمچنین قابلیت عملیاتی شدن آن پی برده شد آنگاه نسبت به اجرای آن توسط افراد با صلاحیت اقدام گردد.اگر چنین نمایند بدلیلی که ازروشهای علمی وهمچنین ازافراد آگاه .مطلع ونیزمسئول ومتخصص استفاده نموده اند کمتردچارمشکلات گشته واگراین برنامه ریزان بدقت تمامی مراحل انجام کاررا تحت نظربگیرند ، مسلما” وبطوریقین شاهد موفقیت کامل ونیز کاهش هزینه ها ونیز افزایش بهره وری خواهند گشت.

اما اگر کارها بدون برنامه ریزی صحیح ونیز بجای اینکه ازافراد دانا ومتخصص ازافراد بی تجربه وغیرمتحصص استفاده شود ، مسلما”بعلت غیرعلمی بودن ، نه تنها قابلیت عملی شدن را نداشته ، بلکه موجبات مشکلات فراوان را مهیا خواهد نمود.که اگر این برنامه ریزان غیرمتخصص همچنان به روش نادرست خوداصرار وپافشاری نمایند ، میزان هزینه ها افزایش یافته ودنتیجه سبب کاهش بهره وری ونیز معضلات بسیاری را موجب خواهد گشت.

بنابراین مشکل توسط برنامه ریزان غیرمتخصص وغیرمسئول ونیز افرادی که این برنامه ریزیهای ناصحیح را اجراء می نمایند ، ایجاد می گردد.

برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بایستی ازافراد متخصص ومسئول جهت برنامه ریزیها ونیز برای اجرای آن استفاده نمود وازافراد غیرمتخصص وهمچنین غیرمسئول ونا آگاه جدا” خودداری نمود.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار