ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مدیریت متمرکزو مدیریت غیرمتمرکزدرمراکز اقتصادی:

0
درابتدا توضیحات مختصری درباره مدیریت متمرکزونیزمدیریت غیرمتمرکز وآنگاه  به بررسی آن دوشیوه مدیریتی پرداخته می شود.

درمدیریت متمرکز یک نفردرراس مرکز اقتصادی قراردارد که تمامی تصمیمات به تنهائی توسط اواتخاذ شده وازمشورت وهمفکری مدیران قسمت های میانی وپائینی بشدت خودداری می نماید.

دراین شیوه مدیریتی مدیران دیگرقسمتها درتصمیم گیری نقشی ندارندوفقط مجری دستورات مدیریت متمرکز می باشند.

بعلت عدم مشارکت مدیران قسمت میانی وپائینی دربرنامه ریزیها (که نیاز به همکاری افراد متخصص مجرب می باشد) ازمیزان بهره وری کاسته شده ومنجربه عدم شکوفائی اقتصادی می گردد.

درمدیریت غیرمتمرکز فردی که درراس مرکز اقتصادی قراردارد ازشیوه علمی مدیریت یعنی درتمامی تصمیمات ازمشورت وهمفکری مدیران قسمت میانی ونیزپائینی استفاده می نماید.

دراین شیوه مدیریتی فردی که درراس یک مرکز اقتصادی قراردارد با تمام توان وتلاش سعی دربکارگیری افراد متخصص ومجرب درقسمتهای میانی وپائینی مدیریت می نماید تا ازوجود اینان دربهبود اوضاع اقتصادی آن مرکزاقتصادی استفاده نماید.

درشیوه مدیریت غیرمتمرکز بعلت اینکه ازنظرات وتخصص مدیران قسمت میانی وپائینی بهره برداری می شودباعث افزایش بهره وری درمراکزاقتصادی می گردد.

با مختصربررسی ازدوشیوه مدیریت متمرکز وغیرمتمرکز . به این نتیجه مهم وبا ارزش دست می یابیم که مدیریت متمرکز که درآن فقط یک نفر تصمیم گیرنده بوده . غیردمکراتیک.وموجب کاهش بهره وری ومدیریت غیرمتمرکز  که درآن ازنظرات تخصصی  مدیران دیگر قسمتها بهره برداری می شود دمکراتیک بوده وباعث افزایش بهره وری می گردد.

اکثرصاحبنظران اقتصادی شیوه مدیریت غیرمتمرکزرا پیشنهاد می نمایند وآن را برای تمامی واحدهای   اقتصادی مفیدوسودآوردانسته وازروش مدیریت متمرکز بشدت انتقادنموده وبکارگیری آن را غیرمفید وزیان آورمی دانند.

 بنا براین اگر خواهان رونق وشکوفائی اقتصادی می باشیم. بایستی همواره ازروش مدیریت غیرمتمرکز (که درآن ازنظرات تخصصی ونیزهمکاری وهمفکری مدیران سایرقسمتها استفاده می شود ). درجهت رشدوپیشرفت هزچه بیشتر واحدهای اقتصادی بهره برداری نمائیم.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار