ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مدیریت سنتی ومدیریت علمی:

0

کدام یک ازروشهای مدیریت سنتی وعلمی موجب افزایش بهره وری می گردد؟

امروزه با توجه به پیشرفتهای علمی وفنی هنوز دربعضی از مراکز اقتصادی ازروشهای سنتی مدیریت(که به تجربه ثابت گردیده ازکارائی چندانی برخوردار نمی باشد) استفاده می شود.

دراینگونه مراکز اقتصادی نحوه برخورد ونیرکنترل مدیران با زیردستان ونیروهای کار بنحواصولی نبوده که دربسیاری موارد منجربه عصیان زیردستان ونیز فرار آنان ازمحیط کارشان می گردد.

این عمل دربعضی موارد شامل آن عده ازنیروهای کاری می گردد که درجهت آموزش آنان هزینه های هنگفتی انجام گردیده است.

اگر مدیران اینگونه مراکز با روشهای سنتی درجهت اداره مراکز اقتصادی اقدام نمایند شاهد فرار بیشتر نیروهای کار آموزش دیده ازمحیط کارشان می گردند.زیرا که مدیران سنتی به علت عدم آشنائی با علوم وفنون جدید درجهت انگیزه بیشتر تولید ناچارا” ازروشهای زوربجای تشویق استفاده می کنند.وزمانی نیز که اقدام به تشویق زیردستان ونیروهای کار می نمایند، این تشویق بصورت ترحم نمایان می شود. به بیان دیگر ارزش کار نیروهای کار بی اهمیت سنجیده شده ودرنتیجه سبب بی انگیزگی زیردستان ونیروهای کاررا منجر می گردد.

اینگونه مدیران درجهت افزایش تولید ناچارا” به بعضی اززیردستان ونیروهای کارخود (به دور ازچشم دیگرهمکارانشان) مبالغ هنگفتی بصورت بلا عوض ویا بعنوان پاداش پرداخت می نمایندواین زیردستان ونیروهای کار که به این مبالغ هنگفت عادن نموده اند پس ازاینکه مبالغ کمک بلاعوض وپاداش به حداکثر ممکن رسید، بطورناگهانی وبدون اطلاع مدیریت سنتی، محیط کارخودرا ترک نموده وتحت هیچ عنوان حاضر به بازگشت به کارخود نمی باشند.

مدیران سنتی که خودرا دراینگونه موارد مغبون می بینند ، اقدام به افشای مبالغ پرداختی به نیروهای کارمتواری می نمایند، که نه تنها این افشاگری اثرمطلوب روی دیگر زیردستان ونیروهای کار نمی گذارد ، بلکه سبب به اعتمادی وبی انگیزگی آنان را درجهت افزایش تولید فراهم می نماید.

با توجه به اینکه اینگونه مدیران سنتی قادر به تشخیص علت بوجود آمدن اینگونه معضلات نمی باشند ، به روشهای اشتباه وغیرعلمی خودادامه داده که منجربه کاهش بهره وری می گردد.

اما درمراکزی که شیوه برخورد ونیز کنترل مدیران بازیردستانشان براساس روشهای علمی مدیریت انجام می گیرد ، این نحوه برخورد بازیردستان بصورت شایسته واصولی بوده که موجب انگیزه بیشتر نیروهای کار ودرنتیجه باعث افزایش بهره وری می گردد.

اینگونه مدیران با توجه به اینکه ازروشهای تشویقی پنهان وبه دور ازچشم دیگرزیردستان استفاده نمی کنند ولی بعلت استفاده ازروشهای علمی مدیریت، که مورد توجه وعلاقه تمامی نیروهای کار می باشد ، شاهد پیشرفتهای قابل توجهی بوده که منجر به افزایش بهره وری دراینگونه مراکز اقتصادی می گردد.

پس با بررسی دوشیوه مدیریت سنتی وعلمی به این نتیجه مهم وباارزش پی می بریم که روش مدیریت سنتی سبب کاهش بهره وری ونیز مدیزیت علمی باعث افزایش بهره وری می گردد.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار