ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تن مرده وجان نادان یکیست:

0

هنگامیکه دریک جنگل آتش سوزی رخ می دهد، درختان خشک وتر باهم می سوزند ووقتی جامعه ای ازناآگاهیها دچار صدمه گردد مسلما” آدمهای دانا ونادان به یک اندازه ازآن آسیب می بینند.

برای جلوگیری ازلطمات وارده ازناحیه افراد نادان وناآگاه بایستی چاره ای اندیشید.

امروزه شاهد افزایش بیشمار کاربران اینترنتی می باشیم ، وظایف این کاربران درشرایط کنونی جامعه ، بسیار با اهمیت می باشد . این کاربران با انحاء مختلف می توانند نقش چشمگیری درافزایش آگاهیهای افراد جامعه داشته باشندواگر درانجام این وظایف کوتاهی نمایند بدون شک دربرابر جامعه مسئول خواهند بود. با توجه به اینکه ثابت گردیده که آموزش ازطریق اینترنت بدلیل جذابیت بیش ازحد آن نقش بسزائی دریادگیری دارد ومی تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

درجوامع کنونی ، هنوز کسانی هستند که به اهمیت علم ودانش پی نبرده اندوجوامعی نیز یافت می شود که درآن مردان از ناآگاهیهای زنان( بعلت بیسوادی ودوری آنان ازاجتماع ) آنان را مورد بهره کشی قرار میدهند وبخاطر استفاده بیشتر ازآنان سعی درافزایش این بی خبری ها ونا آگاهیها می نمایند.

باید باورکنیم که زنان بعنوان شریک زندگی مردان بایستی ازآگاهیهای برابر با مردان برخوردار شوندتا بتوانند ضمن اینکه مردان شریک زندگی خودرا درک نمایند ، فرزندان با نشاط وهمواره جویای علم ودانش تحویل جامعه نمایند.

درشرایط کنونی افکار انسانها نبایستی دریک مکان خاصی محدود شود بلکه بایستی این افکار جهانگستر شود وبه بیان دیگر این افکار بایستی جهانی شود، تا بتوان به علوم وفنون جدید دست پیدا نمود.

امروزه تمامی مردم جهان بایستی به مبادلات علمی با یکدیگر پرداخته تا با همکاری وهمفکری یکدیگر جامعه ای با نشاط وشاداب فراهم نمایند.زیرا ازنتایج علوم وفنون تمامی افراد جهان استفاده خواهند نمود.

زمانی که همه افراد جامعه به یک اندازه از آگاهیهای علمی وفنی برخوردار شوند ، آنگاه شاهد جامعه ای پرنشاط خواهیم بود.این آگاهیها نه فقط برای مردان بلکه برای زنان نیز از ضروریات زندگی آنان است ، که بخاطر درک بیشتر همدیگر وزندگی بهتر بایستی همواره ومداوم برمیزان آگاهیهای خود افزوده ، تا بتوانند با همکاری بیشتر یکدیگر زندگی زیبائی را داشته باشند.

بایستی باورنمائیم که زندگی خوب وعالی فقط با افزایش آگاهیها میسر شده وآدمهای نا آگاه ونادان همواره درزندگی دچار مشکلات عدیده می گردندکه جبران آنها برایشان دربعضی مواقع امکان پذیر نمی باشد. به بیان دیگر تن مرده و جان نادان یکیست.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار